Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Frar 2024
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Storja tas-Soċjeta'

140 Sena ta' Suċċessi

 • 1864 - Twaqqif tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. bit-thabrik tal-Kappillan Dun Vincenz Schembri u taħt id-direzzjoni tas-Surmast Luigi Carabott.
 • 1866 - Mill-Orkestra mwaqqfa fl-1864, twaqqfet il-banda bl-isem "La Filarmonica Del Zurrico" liema banda kienet tieħu sehem fil-festa ta' Santa Katarina taħt it-tmexxija tas-Surmast Francesco Zammit.
 • 1883 - "La Filarmonica Del Zurrico" inqassmet fi tnejn fejn waħda mill-baned iffurmati "La Filarmonica Mannarino" taħt it-tmexxija ta' Mro.Ignazio Catania kienet tieħu sehem fil-festa ta' Santa Katarina V.M.
 • 1883-It-tmexxija tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. ghaddiet f'idejn il-President Zaccaria Roncalli LLD
 • 1893 - It-tmexxija tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. ghaddiet f'idejn il-President Carmelo Ellul
 • 1895 - Ġiet imwaqqfa l-Banda "La Concordia" taħt is-Surmast Carmelo Zammit.
 • 1899- It-tmexxija tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. ghaddiet f'idejn il-President Giuseppe Vella
 • 1899 - Is-Sede tal-Kazin tal-Banda kien f' numru 123 Triq Irjali taħt l-isem "Circolo Santa Caterina".
 • 1900 - Il-Kumitat tac-"Circolo Santa Caterina" iddelega lis-Surmast Nikola Montebello biex jiehu hsieb l-Orkestra Santa Katarina.
 • 1903-It-tmexxija tas-Soċjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. ghaddiet f'idejn il-President Antonio Mangion
 • 1905- It-tmexxija tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. ghaddiet f'idejn il-President Vincenzo Grixti
 • 1906 - Is-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina VM kellha kemm banda kif ukoll orkestra.  Fl-assenza tas-Surmast Nikola Montebello minħabba mpenji tiegħu fin-navy, is-Surmast Francesco Zammit kien jieħu l-inkarigu minn floku.
 • 1908 - It-tmexxija tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. għaddiet f'idejn il-President Giuzeppe Muscat
 • 1909 - Is-Surmast Nikola Montebello kompla l-inkarigu tiegħu bit-tmexxija tal-Banda Santa Katarina VM.  Il-membri ħatru lil Francesco Zammit bħala Assistent Surmast.
 • 1910 - Il-Banda Santa Katarina V.M. zzanzan l-uniformi il-ġdida.
 • 1912 - Is-Sede tal-Kazin mexa għal numru 20 Piazza Maggiore, Zurrieq illum "Palazz Alexandria".
 • 1920- It-tmexxija tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. ghaddiet f'idejn il-President Giovanni Mallia
 • 1920 - Minħabba l-emigrazzjoni l-Banda Santa Katarina ġiet mibdula f' Orkestra taħt l-isem "Orkestra Santa Katarina" bit-tmexxija tas-Surmast Ferdinandu Falzon.
 • 1920 - F' Settembru l-Orkestra ħadet sehem fil-pjazza ta' Ħal-Safi fl-okkazjoni tal-inawgurazzjoni tal-qniepen.
 • 1923-It-tmexxija tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. ghaddiet f'idejn il-PresidentGiuseppe Saydon P.H.C.
 • 1923 - Il-Kumpanija Teatrali "La Pace" bdiet ittella' is-serati tagħha fil-Kazin tas-Soċjeta' u nafu li bejn l-1923 u l-1944, waqt l-intervalli ta' dawn is-serati kienet tieħu sehem l-"Orkestra Santa Katarina".
 • 1924 - L-Orkestra Santa Katarina ħadet sehem fiċ-ċerimonja tal-pussess tal-Arċipriet Giovanni Battista Ghigo.
 • 1930- It-tmexxija tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. ghaddiet f'idejn il-President Carmelo Pace
 • 1930 - Mill-Minuti tas-Soċjeta' u mill-programmi tal-Kumpanija "Rossini" nafu li l-Orkestra kienet ukoll iddoqq taħt forma ta' Jazz Band.
 • 1940 - L-Orkestra Santa Katarina kienet iddoqq fil-mutett tat-Tridu u fil-matutin tal-festa ta' Santa Katarina u baqgħet tieħu sehem sas-sena 1943.
 • 1944 - L-Orkestra għaddiet taħt it-tmexxija tas-Surmast Espedito Deguara.
 • 1946 - L-Orkestra Santa Katarina regghet giet mibdula f'Banda taħt l-isem "Banda Santa Katarina V.M."
 • 1947- It-tmexxija tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. ghaddiet f'idejn il-President Anthony Zammit
 • 1948- It-tmexxija tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. ghaddiet f'idejn il-President Carmelo Pace
 • 1954 - Il-Banda Santa Katarina V.M. iddoqq f' Noto, Sqallija.
 • 1955 - Il-Banda Santa Katarina V.M. iddoqq f' Acireale, Sqallija.
 • 1956 - Jizzanzan il-Planċier Artistiku tal-Banda Santa Katarina V.M.
 • 1959 - Il-Banda Santa Katarina V.M. iddoqq f' Catania, Sqallija.
 • 1962- Is-Socjeta' Muzikali Santa KatarinaV.M. flimkien mal-Banda taghha taghat l-ahhar tislima lis-Sur Salvu Bugeja wara li tilef hajtu f'incident tan-Nar
 • 1966- It-tmexxija tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. ghaddiet f'idejn il-President Salvu Callus
 • 1971-Is-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. flimkien mal-Banda taghha taghat l-ahhar tislima lil ahwa Sinjuri Guzeppi Sammut u Karmenu Sammut wara li tilfu hajjithom f'incident fil-post tan-Nar
 • 1978- Is-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. flimkien mal-Banda taghha taghat l-ahhar tislima lis-Sur Anglu Camilleri wara li tilef hajtu f'incident tan-nar
 • 1979 - Tithabbar il-mewt tal-President tas-Socjeta', is-Sur Salvu Callus fejn imbaghad minfloku gie mahtur il-Preisdent Kamrenu Zerafa. Wara s-Seduta Generali tat- 28 t'Ottubru 1978, is-Socjeta' ghaddiet taht it-tmexxija tal-President Gużeppi Gauci.
 • 1980 - Titwaqqaf l-Ewwel Sezzjoni Nisa fiż-Żurrieq fi ħdan is-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M.
 • 1986 - Il-Banda tgħaddi taħt is-Surmast Francis Falzon.
 • 1986 - Giet inawgurata is-"St.Catherine Fireworks Factory".
 • 1987 - Is-Socjeta' tghaddi taht it-tmezzija tal-President David Zerafa.
 • 1989 - Is-Socjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. tfakkar il-125 sena mit-twaqqif taghha. FL-istess sena l-Banda Santa Katarina V.M. ddoqq fit-Teatru Manoel.
 • 1990 - Is-Socjeta' tghaddi taht it-tmexxija temporanja tal-Agent President is-Sur Joseph Saliba, fejn imbaghad gie mahtur bhala President is-Sur Gużeppi Camilleri. F'Novembru ta' din is-sena, il-Banda Santa Katarina V.M. ddoqq fit-Teatru Manoel fl-okkażjoni tal-Festa ta' Santa Cecilja.
 • 1991 - Inxtara is-sede tas-Soċjeta' Mużikali Sta. Katarina V.M. A.D. 1864.
 • 1992 - Titwaqqaf l-Ewwel Sezzjoni Żgħażagħ fiż-Żurrieq fi hdan is-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M.
 • 1993 - Is-Socjeta' tghaddi taht it-tmexxija tal-President Charlie Schembri.
 • 1997 - Il-Banda Santa Katarina V.M. iddoqq f'Bari, l-Italja.
 • 1997 - Is-Socjeta' tghaddi taht it-tmexxija tal-President Anthony Bonnici.
 • 2000 - Jitwaqqaf is-sotto Kumitat Armar
 • 2002 - Delegazzjoni tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. f'udjenza mal-Qdusija tieghu il-Papa Gwanni Pawlu II fil-Vatikan.
 • 2002 - Beda jixxandar l-ewwel radju tal-komunita' fiz-Zurrieq, Radju Santa Katarina.
 • 2004 - Il-Banda Santa Katarina V.M. taghmel Gemellagg muzikali ma' "La Filarmonica Pietro Mascagni" ta' Camporgiano, provincja ta' Lucca, l-Italja.
 • 2004 - Izzanzan l-Arkivju tal-Banda Santa Katarina V.M. f''Palazz Alexandria'.
 • 2005 - Festi Kbar fl-1700 sena mill-Martirju tal-Patruna taghna Santa Katarina V.M.
 • 2005 - Ftuh tal-mahzen il-gdid, ‘Mahzen Santa Katarina'
 • 2005 - Inawgurazzjoni tal-pedestall il-gdid li fuqu ser jiqieghdu l-istatwa tal-Papa Gwanni Pawlu II flimkien ma' Santa Katarina mdawwar b'4 angli.
 • 2006- Imfakkar il-50 Anniversarju mill-inawgurazzjoni tal-Plancir Artistiku tas-Socjeta'. Ghal din l-okkazjoni il-Banda Santa Katarina V.M., taht id-direzzjoni tas-surmast Francis Falzon u l-patrocinju tal-President ta' Malta, esegwiet kuncert muzikali. Wara l-President ta' Malta ipprezenta tifkira lill-erba' mill-imghallmin hajjin li hadmu l-plancier u t-tlett bandisti li daqqew fl-inawgurazzjoni ta'l-istess plancier. Il-President ta' Malta kixef irhama kommemorativa fil-kazin.
 • 2007- Fl-okkazjoni tal-festa titulari f'gieh il-Padruna Santa Katarina V.M. inkixfu lapidi fil-kazin li jfakkru l-Presidenti u s-Surmastrijiet tas-Socjeta' sa mit-twaqqif tag]ha fis-sena 1864.
 • 2007- Il-Banda Santa Katarina V.M. kompliet tiggedded u tikber fil-popolarita'. Din is-sena l-Banda ghamlet 22 servizz li 11 minnhom saru fiz-Zurrieq u 11 ohra barra z-Zurrieq. Ghall-ewwel darba l-Banda Santa Katarina V.M. giet mistiedna gewwa n-Nadur Ghawdex ghall-festa ta' San Pietru u San Pawl. Il-Banda Mnarja ghamlet servizz gewwa z-Zurrieq fl-okkazjoni tal-festa titulari ta' Santa Katarina V.M. Grazzi ghal hidma tas-Sotto Kumitat Banda 8 bandisti godda, (numru rekord) inghaqdu mal-Banda Santa Katarina V.M. Il-prezenza kbira ta' zghazagh fi hdan il-banda hi garanzija sabiha ghall-futur.
 • 2007- Ghall-ewwel darba saret il-Lejla Katarinjana gewwa l-Pjazza Repubblika fiz-Zurrieq fejn trattat temi fuq il-Patruna taghna Sanata Katarina V.M. ta' Lixandra. Fiha jsir kant, recti kif wkoll qari ta' tifhir lil Patruna Lixandrina.
 • 2007- Is-Sezzjoni Zghazagh Palmisti fi hdan is-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. fakkret gheluq il-15 -il sena mit-twaqqif taghha. Ghal din l-okkazjoni saru hafna attivitajiet kulturali u socjali. Nhar il-Hadd 19 t'Awissu 2007 il-Banda Santa Katarina V.M. ghamlet marc fit-toroq taz-Zurrieq sabiex tfakkar dan l-anniversarju ta' l-ewwel Sezzjoni Zghazagh fiz-Zurrieq. Fi tmiem il-marc is-Sezzjoni Zghazagh Palmisti pprezentaw bandiera gdida li ttellghet ma' l-arblu principali.
 • 2007 - Is-Socjeta' tghaddi taht it-tmexxija tal-President Charles Schembri.
 • 2007-Is-Socjeta Muzikali Santa Katarina V.M.Flimkien mal-ferghat taghha u L-Banda Santa Katarina V.M. tat l-ahhar tislima lis-Sur Nazzareno Barbara u lis-Sur Alfred Cassar wara li tilfu hajjithom f'incident fis-St. Catherine Fireworks Factory.
 • 2008 - Thabbret il-mewt tas-Surmast Direttur Mro. Francis Falzon. Is-Socjeta Muzikali Santa Katarina V.M. ippartecipat ghall-funeral tas-Surmast Direttur Falzon flimkien mal-Banda taghha ghall-ahhar tislima lis-surmast taghha.
 • 2008 - F'Dicembru il-Banda Santa Katarina V.M. ghaddiet taht idejn is-Surmast Mro. Mario Testa u filwaqt illi Mro. Josef Grech inhatar bhala Assistant Surmast.
 • 2009 - Il-Banda Santa Katarina wettqet is-sitt safra fl-istorja taghha gewwa Budapest fl-Ungerija. Il-Banda Santa Katarina V.M. ghamlet Kuncerti Muzikali f'Halaszbastya, f'Balatonfured u quddiem l-Katidral ta' Esztergom.
 • 2009 - Is-Socjeta' tghaddi taht it-tmexxija tal-President Philip Schembri.
developed by CasaSoft