Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Diċembru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

301 - 321 minn 2659 << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>

SYLVIA, ZURRIEQ

L-Erbgħa, 25 ta' Awwissu 2010

PROSIT LIS-SEZZJONI NISA TAL-BUFFET BREAKFAST LI ORGANIZZAW DALGHODU....BDEJNA B'QUDDIESA MINN FR. R. CASSAR FILL MILLENIUM CHAPEL U WARA MORNA L-PLAZA HOTEL TAS SLIEMA.....FEJN KELLNA TOMBLA U LOTTERIJA B'RIGALI SBIEH ......DEJJEM WARAJKOM GHAX IL-FROTT JIDHER DEJJEM...PROSIT TAL-PROGETT BLUE GROTTO AVENUE FLIMKIEN MAL KUMITAT ARMAR DEJJEM TAHT ID-DIREZZJONI TAL-KUMITAT CENTRALI.
IL-FESTA T-TAJBA LIZ-ZRIERAQ KOLLHA
VIVA SANTA KATARINA V.M. PATRUNA TAZ-ZURRIEQ

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Sylvana Micallef, San Gwann

L-Erbgħa, 25 ta' Awwissu 2010

IL-festa tajba liz-zrieraq kollha, prosit ta triq blue grotto vera giet sabiha.

KEMM AHNA KBAR!!!!!!!!!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

VSK GHALL DEJJEM

L-Erbgħa, 25 ta' Awwissu 2010

PROSIT KBIRA TA KOLLOX IMMA SPECJALMENT TA BLUE GROTTO AVENUE.VERA SABIEHA.IGRI NARAHA TIXGHEL.VERA PROSIT U VIVA SANTA KATARINA PATRUNA TAZ ZRIERAQ

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Charles Fenech, Belt Beland Zejtun

L-Erbgħa, 25 ta' Awwissu 2010

Iz-zmien jghaddi u ma jistenna l-hadd u rega waslet festa ohra f,gieh il-patruna taghna Sta Katarina V.M. Sfortunatament din is-sena ahna konna minghajr festa minhabba l-accident li kenna fil-post tan-nar taghna pero l-festa ta Santa Katarina fiz-Zurrieq ghalina L-Belandisti inhossuna migbudin lejha u dan ghaliex li l-imhabba l-ghandna lejn din il-qaddisa zghazugha ma tintemm qatt. Nixtieq nghidilkhom prosit ghal-armar il-gdid li ghamiltu u ghal mod professjonali kif torganizzaw l-attivitajiet.F,isem l-Ghaqda Muzikali Beland u f,isem il-familja tieghi nawgurawlkhom festa mill-aqwa u iva fahhru kemm tifilhu lil patruna taghna ghax hekk biss jixirqila u itolbuha biex izzomm harsita fuqna.Ahna niltaqghu ghal-marc grandjuz ta l-ewwel tat-tridu.Narawkhom.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Emma Mallia, Zurrieq

L-Erbgħa, 25 ta' Awwissu 2010

Nixtieq naghti prosit lis-sezzjoni nisa tas-socjeta Muz Santa Katarina VM ghal hsieb sabih li biex jikkommemoraw it-30 sena mit- twaqqif taghha jisponsorjaw l-ispejjez biex tizzejjen Vjal Blue Grotto. Vera tidher sabiha.Ahseb u ara x'hin tkun tixghel .Prosit ukoll tal-buffet breakfast success ta' dal-ghodu.

Keep it up

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

GHAL DEJJEM PALMISTA ;), ZURRIEQ

L-Erbgħa, 25 ta' Awwissu 2010

Proset tal armar kollu specjalment ta vjal blue grotto vera proset
keep it up
il festa TITULARI waslet :)
u bir ragun nibqaw inkantaw KEMM AHNA KBAR
VIVA SANTA KATARINA V.M IL PATRUNA TAZ ZURRIEQ

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Palmista, Zurrieq

L-Erbgħa, 25 ta' Awwissu 2010

Proset kbira tal- armar ta' vjal il-blue grotto !!! xoghol sabih imens mhux ta b' xejn ahna il- kbar fiz- ZURRIEQ !!!!!!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Rosanne

L-Erbgħa, 25 ta' Awwissu 2010

Regghet waslet l-festa. Nixtieq niehu l-opportunita biex nirringrazja lil kulhadd li jaghti sehem tieghi fir-radju u l-website. Ahna li ninsabu barra min Malta inhossuna maghkom u ngawdu l-festa maghkom permezz tax-xoghol u sagrifficji kbar li taghmlu. Grazzi hafna u mil-qalb. Nitlob lil Santa Katarina zomm idejha fuqkom kollha u tbierikom. Viva Santa Katarina Vergni u Martri Patruna ta' Zrieraq Kollha.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

josette, zurrieq

It-Tlieta, 24 ta' Awwissu 2010

NIXTIQ NEJD PROSET TAL-PROGRAMM SABIH LI AMILTU DEJJEM KTIEB AQWA MIN IEHOR KULL SENA MA TIGBA QATT TARAH.
PROSET LIL KULL MIN IJAD JARMA KULLIMKIEN U NEJD PROSET TAR-RICEVIMENT TAL-BIERAH LI KELNA L-KAZIN.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josette, Zurrieq

It-Tlieta, 24 ta' Awwissu 2010

Nixtieq nghid proset u grazzi lil Martina u Joe tas sezzjoni Kultura tal pacenzja li jzommu bina waqt il provi tal Lejla Katrinjana.Il vera dedikati!Proset ukoll lil min ta sehmu biex izzejnet Vjal il Blue Grotto.Il vera 'xi gmiel ta Triq'

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

VERA LI AHNA L KBAR TAZ ZURRIEQ, ZURRIEQ :)

It-Tlieta, 24 ta' Awwissu 2010

Xi gmiel ta triq
B'dana l-armar
jintrama darba fis-sena
fit-Titular
Knisja taghna PRIMA KLASSI
Kollox tarma mill-Ahjar
Dan Jurikom L aqwa Huti
KEMM AHNA KBAR :)


u vera li ahna kbar f'Kollox...proset specjali tmur al armar ta' blue grotto avenue...kemm huma sbieh!! proset tassew...vera nuru kemm ghandna socjeta habrieka, dedikata u tahdem biex kull sena jkollna festa kbira bhal dejjem li ovvjament hija l aqwa, l-ahjar u l isbah festa taz-Zurrieq...

Festa kompluta, festa sabiha u festa Titulari
VIVA L KBIRA KATARINA IL-PATRUNA TAGHNA Z ZRIERAQ

FITTEX OHROG KATARINA MINN GOT TEMPJU DDEDIKAT LILEK!! AHNA LKOLL INHOBBUK.....

Tweġibiet

JOSETTE, ZURRIEQ

It-Tlieta, 24 ta' Awwissu 2010

PROSET LIL KULHADD U NAR L-HADD BI HGARNA AL BLUE GROTTO AVENUE


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

VSK, Zurrieq

It-Tlieta, 24 ta' Awwissu 2010

QED NISMA' HAFNA KUMMENTI DWAR L-ARMAR TA' VJAL IL-BLUE GROTTO. HUWA POSSIBBLI NARAW XI FTIT RITRATTI TA' DAN L-ARMAR PLS?

Tweġibiet

Palmista, Zurrieq

Il-Ħamis, 26 ta' Awwissu 2010

vera proset tal armar fi blue grotto avenue
originali u uniku
proset lil ta l armar! keep it up!


sharon, zurrieq

L-Erbgħa, 25 ta' Awwissu 2010

daqt tara ta ghax nhar hadd ha tixtel u mbad igibuhom jekk trid tista titla nhar hadd


VSK, Zurrieq

L-Erbgħa, 25 ta' Awwissu 2010

GRAZZI HAFNA LIL MIN TELLA' R-RITRATTI TAL-ARMAR. KELLI C-CAS NIGI SAZ-ZURRIEQ U NARA B'GHAJNEJJA, GHALIEX GHALKEMM ZURRIEQI JIEN NOQGHOD BARRA R-RAHAL. VERA PROSIT LIS-SEZZJONI ARMAR TAL-IMPENN. PROGETT BHAL DAN JIXRAQLU LI JINGHATA L-AKBAR POMPA GHALIEX VERA PROGETT UNIKU GHALL-GZEJJER MALTIN. IDEA ORIGINALI, XOGHOL PROFESSJONALI. ID-DILETTANTI TAL-ARMAR GHANDHOM GHALFEJN JIGU SAZ-ZURRIEQ HALLI JARAW X KAPACI JAGHMLU L-PALMISTI ZRIERAQ LI VERA JAHDMU BIL-QALB. XOGHOL MIZ-ZRIERAQ GHAZ-ZRIERAQ HUWA AKTAR APPREZZAT GHAX BARRA LI NAGHTU GOST LIL HADDIEHOR INHADDMU T-TALENT PALMIST! IL-FESTA T-TAJBA LIL KULHADD!


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Palmist

It-Tnejn, 23 ta' Awwissu 2010

Proset tal-armar meraviljuz ta' vjal il-blue grotto..............veru li domna ftit biex narmaw dan il-vjal pero dan huwa kaz car illi min jidhaq l-ahhar jidhaq l-ahjar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kuragg palmisti u nkantaw xi gmiel ta triq b'dana l-armar, jintrama darba fis-sena ,fit-titular,knisja taghna prima klassi ,kollox tarma mil-ahjar,dan jurikom l-ahwa huti, KEMM AHNA KBAR.....................KEMM AHNA KBAR...........U BIR-RAGUN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

:)

It-Tnejn, 23 ta' Awwissu 2010

ghajjien hafna kwasi kuljum armar u nispera li ingawdija il festa haga wahda nixtieq nejd bhal ta tahti VSK GHAL DEJJEM--> L-AQWA U L-AHJAR FIZ ZURRIEQ!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Dorianne, Zurrieq

It-Tnejn, 23 ta' Awwissu 2010

proset tal armar fi blue grotto avenue, vera mill isbah.
keep it up
palmisti zrieraq= habrieka u originali
proset ghal darb'ohra!!
VSK GHAL DEJJEM--> L-AQWA U L-AHJAR FIZ ZURRIEQ!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Nicky, M'Scala

It-Tnejn, 23 ta' Awwissu 2010

Prosit tax-xoghol li sar fit triq Blue Grotto. Progett ambizzjuz iehor imma ta' success!!! Proset lil kull min hadem biex din it-triq tkun armata b'mod professjonali - Sezzjoni Armar u Sezzjoni Nisa taht id-direzzjoni tal-Kumitat Centrali.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Catherine, Zurrieq

It-Tnejn, 23 ta' Awwissu 2010

proset tal-armar fi blue grotto avenue, vera sbieh, proset hafna!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

SHARON , ZURRIEQ

Il-Ħadd, 22 ta' Awwissu 2010

huti zrieraq palmisti reget waslet kbar festa ta qalbna santa katarina,imma din sena ziju joe mhux jkun maghna biex nicelebraw festa fuq art imma qijad jicelebra fis-sema,

ZIJU JOE JIENA SHARON NIXTIEQ NGHIDLEK LI HA NIMMISJAK HAFNA HAFNA U IKTA MA TOQROB FESTA IKTA QED INHOSSU TELFA TIEGHEK SPECJALMENT NANNA MUMY U ZIJA KATIE U ZIJA KONNIE KUGINI STEVE,MARGARET U KEVIN.ZIJU JOE ITLOB GHALINA U IKTAR GHAN-NANNA ZEZA.ZIJU JOE NHOBBUK DEJJEM.NEPUTIJA SHARON

Tweġibiet

Nicky, M'Scala

It-Tnejn, 23 ta' Awwissu 2010

Sharon jien ukoll ninaghqad mal- messagg tieghek, bla dubju lil Joe ic-caqnu ser nimmisjawh hafna din is-sena specjalment f'dawn il-granet ta' festa imma m' ghandniex dubju li hu jridna nkomplu nifirhu u ngawdu dawn il-granet bhal ma kien jaf jaghmel hu sena wara sena, nitolbu ghalih u niftakru fih dejjem!


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

KBURIJA LI PALMISTA, ZURRIEQ

Il-Ħadd, 22 ta' Awwissu 2010

Proset tal-armar fi blue grotto avenue...proset tassew vera gejjin sbieh...qatt ma kien hawn xoghol sabih daqs dan f'rahalna
proset lil kulhadd..VERA XOGHOL MAHDUM B'DEDIKAZZJONI KBIRA

VERA NHOSSNI KBURIJA LI NAGHMEL PARTI MINN DIN IS-SOCJETA HEKK KBIRA U HABRIEKA

V.S.K V.M GHAL DEJJEM

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

KEMM AHNA KBAR, ZURRIEQ

Il-Ħadd, 22 ta' Awwissu 2010

Nixtieq nghid proset kbira u misthoqqa lil ta l armar ghal bicca xoghol kbira u sabiha li ghamlu fi blue grotto avenue..vera gejjin sbieh...proset kbira lil kull min ta sehemu ghal dan il progett hekk kbir u sabih..li bla dubju huwa l ghira ta kulhadd...il vera ahna l palmisti nalmu lil haddiehor kif ghandha ssir festa kbira u sabiha..mhux ta b xejn ahna tat-TITULAR

Proset lil kull min qed jaghti sehemu ghal festa...proset kbira u misthoqqa lil kulhadd

Viva Santa Katarina V.M IL-Patruna Taz ZRIERAQ KOLLHA!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft