Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Diċembru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

281 - 301 minn 2659 << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>

Martina , Zurrieq

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

proset tal- bierah !! l-armar ta' blue groto avene !

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

KENNETH FARRUGIA, ZURRIEQ

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

NIXTIEQ NAWGURA IL FESTA TAJBA LIS SOCJETA SANTA KATARINA ,LIL MEMBRI , PARTITARJI U AMMIRATURI TA DIN IL-FESTA MINGHAND KENNETH FARRUGIA KUNSILLIER . KIF UKOLL F,ISEM IL-KUMITAT TIEGHI TAL PARTIT LABURISTA ZURRIEQ .

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

SAM CAMILLERI , SYDNEY AUSTRALIA

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

I WOULD LIKE TO FIRST AND FOREMOST CONGRATULATE ALL THE HARDWORKING PEOPLE WHO CREATED SUCH A BEAUTIFUL PIECE OF ARTWORK WHICH US ZRIERAQ SHOULD WE PROUD OF .TRIQ BLUE GROTTO NOW LOOKS A GREAT PIECE OF ARTWORK ,SEEING IT ON THE WEBSITE .I PERSONALLY WOULD LIKE TO WISH EVERYONE AT ZURRIEQ ALL THE BEST FOR THE FESTA AND ALSO WE SHOULD HEAD THE WORDS OF MR ANTHONY BONNICI THE HONARY PRESIDENT BECAUSE HIS WORDS WILL GO A LONG WAY THAT OUR FESTA AND OUR PLACE OF ZURRIEQ WILL BE A PLACE THAT VISITORS WILL WANT TO VISIT AT ALL TIMES .I WAS THERE 4 YEARS AGO AND HOPEFULLY I WILL RETURN IN THE FUTURE .I WISH EVERYONE ALL THE BEST FOR THE FESTA AND AS ALWAYS WHEN I SAW THE PHOTOS OF HRUG MIN NICCA I STARTED CRYING WITH ALL THE JOY OF SEEING THAT FAMOUS STATUE ONCE AGAIN .ONCE AGAIN TAKE CARE ALL AND GOD BLESS EVERYONE .AS ALWAYS VIVA IL KBIRA KATARINA PATRUNA TAZ ZRIERAQ KOLLHA .

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Christian cicru, Belandist Zejtuni

Il-Ħadd, 29 ta' Awwissu 2010

Nawguralkom l-festa t-tajba u mimlija successi! J`Alla Santa Katarina izzom idejha fuqna z-zewg ghaqdiet tal-istess padruna u tharsilna dil-hbiberija kbira li ghandna ahna il-Belandisti u l-Palmisti. Viva Santa Katarina Patruna taz-Zurrieq u z-Zejtun!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

TAL-BELAND, ZEJTUN

Il-Ħadd, 29 ta' Awwissu 2010

F,ISEM IL-KUMITAT, KUMMISSJONIJIET FI HDAN L-GHAQDA MUZIKALI BELAND NIXTIEQULKHOM FESTA MILL-AQWA . VIVA SANTA KATARINA V.M.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mario, Birkirkara

Il-Ħadd, 29 ta' Awwissu 2010

Proset hafna tat-triq ta vjal il blue grotto, inzertajt kont ghaddej minn hemm u bqajt b'halqi miftuh ghal meravilja li ghamiltu...vera haqqkom proset kbira...qatt ma rajt bhalha f'ghomri kelli naraha propju fiz Zurrieq fil festa ghaziza taghkom
Ara vera z zrieraq kollha ghandhom ikunu kburin b dan il progett mhux il palmisti biss ax vera mill isbah, proset
ahna niltaqghu nhar it Tlieta ghal marc grandjuz kif tafu taghmlu intom il palmisti

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Fittex Ohrog Katarina, Zurrieq

Il-Ħadd, 29 ta' Awwissu 2010

Nixtieq nghid proset kbira tal lejla maltija grandjuza tal bierah vera kienet organizzata b'mod profesjonali hafna proset liz zghazagh u lil kull min hadem ghalija

u illum.....

wara diversi jiem mistennija nassitu flimkien ghal hrug minn nicca tal vara artistika tal patruna taghna z zrieraq dik ta Santa Katarina V.M
Jum mistenni hafna u mument emozzjonali ghall-ahhar meta tara lil Santa Katarina V.M hierga mill knisja armata mill isbah li fuq kollox hija ddedikata lilha...

u lkoll nghajtu mill qalbna b'vuci wahda "VIVA L KBIRA KATARINA''

u wara dan kollu naraw it triq meraviljuza, unika u originali tixghel progett mill isbah ta vjal il blue grotto :) ara vera l palmisti zrieraq iridu jkunu ghal ideat originali bhal dawn u jzommu t tradizzjoni :D
niltaqaw ghall-akbar u l aqwa festa taz Zurrieq

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Anna, Qrendi

Il-Ħadd, 29 ta' Awwissu 2010

Nixtieq nghid proset minn qalbi lil dawk kollha li taw sehemhom fil progett ta blue grotto avenue, ghalkemm jiena m inhiex miz Zurrieq inhobb nitla fiz zewg festi ta rahalkom u nista nghid b wicci minn quddiem li qatt ma rajt armar sabih daqs taghkom la fiz Zurrieq u lanqas f Malta kollha!

Vera hallejtuni impressjonata u bla kliem! proset hafna lil kulhadd!! vera originali u uniku... proset ghal darb'ohra
herqana hafna biex matul din il gimgha nigi fil festa sabiha taghkom!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

V.S.K V.M, ZURRIEQ

Is-Sibt, 28 ta' Awwissu 2010

VIVA L KBIRA SANTA KATARINA IL PATRUNA PROTETRICI TAGHNA Z ZRIERAQ...
PROSET TAT TRIQ TA BLUE GROTTO AVENUE VERA GIET SABIHA
SUCCESS WARA L IEHOR
PROSET UKOLL TAL LEJLA KATARINJANA TAL HAMIS U TAL PALMISTI FEST TAL BIERAH
NILTAQAW ILLEJLA GHAL LEJLA MALTIJA, GHADA GHAL HRUG TAL VARA ARTISTIKA TA SANTA KATARINA V.M MINN GOL KNISJA DDEDIKATA LILHA U GHAL KUMPLAMENT TAL GIMGHA ILLI GEJJA

VIVA L FESTA TAGHNA --> VIVA T TITULARI
VIVA SANTA KATARINA V.M

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sharon, zurrieq

Il-Ġimgħa, 27 ta' Awwissu 2010

nixtieq minn qalbi naghti prosit lil sotto kiumitat kultura u kull min ha sehem birah fil-lejla katarinjana,vera success wara iehor

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

KARMELITAN, ZURRIEQ

Il-Ġimgħa, 27 ta' Awwissu 2010

NIXTIEQ NAWGURALKOM IL- FESTA T-TAJBA GHAX JIEN WIEHED LI NGAWDI Z-ZEWG FESTI SBIEH TAR-RAHAL TAGHNA KIF UKOLL NGHIDILKOM PROSIT TAL- ARMAR TA' BLUE GROTTO AVENUE GHAX VERA GIET SABIHA U BHALA ZGUR LI QATT MA RAJNA. XI KULTANT IL- PIKI JAGHMLU TAJJEB GHAX KULL GHAQDA TIPPROVA DEJJEM TAGHMEL XI HAGA AHJAR MILL -OHRA. J' ALLA NURU LIL IRHULA OHRA KIF GHANDHOM JIGU CCELEBRATI L-FESTI F'ATMOSFERA FERRIHIJA. IL- FESTA T-TAJBA LIZ-ZRIERAQ KOLLHA.

Tweġibiet

Oreste Galea, Sliema

Is-Sibt, 28 ta' Awwissu 2010

Jien Zurrieqi pero nghix tas-Sliema u allura sfortunatament ma tantx nitla hafna z-Zurrieq ghalkemm qalbi baqghet hemm. Pero bqajt immeraviljat meta ghaddejt minn Blue Grotto Avenue. Sabiha bin-nhar ahseb u ara meta tinxtghel bil-lejl. Tal-Palma zammew it-tradizzjoni. Li taghmel ahsbu tajjeb u ghamlu sew mill-ewwel ghax jibqa ghal-dejjem. Hu mill-plancier. Baqa wiehed mill-isbah li hawn Malta allavolja ilu li sar mill hamsinijiet. Prosit lill kulhadd. Kull hadd jitkellem fuqha. Il-festa t-tajba liz-Zrieraq kolla.


Anthony Bonnici President Onorarju

Is-Sibt, 28 ta' Awwissu 2010

Fost il-hafna kummenti sbieh li qrajt f'din il-website ma nistax ma nfahharx dan il-kumment minghand Karmelitan u Zurrieqi bhalna. Kummenti bhal dawn juru kemm hawn nies maturi li japprezzaw minghajr wisq partigjanizzmu dak kollu sabieh li jsir gewwa rahalna. Ejjew ilkol nimitaw nies ta' din il-kwalita ghax iz-Zurrieq dan li ghandu bzonn. Id-diversita' fl-opinjonijiet hija sabiha izda ma ghandna qatt inhalluha tifridna. Nappella lil dawk iz-zghazagh u ohrajn li fil-granet tal-festa, specjalment fil-marci jhallu l-emozzjonijiet jigru bihom iz-zejjed. Ejjew ingibu ruhna ta' ahwa waqt il-marci u nuru aktar rispett lejn xulxin. Ejjew inkunu ta' ezempju sabih ghal barranin li jigu jzuruna f'dawn il-granet tal-festa. Ejjew fuq kollox nuru li ahna nsara li nafu naghmlu festa nisranija li tkun ta' glorja lil Alla u gieh lill-Qaddisa Patruna taghna Santa Katarina Vergni u Martri.
Il-Festa t-Tajba liz-Zrieraq kollha.


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Margaret Zammit, Zurrieq

Il-Ġimgħa, 27 ta' Awwissu 2010

Nixtieq nghid prosit lil Sotto Kumitat tal-Kultura tal-Lejla Katrinjana ghax veru kienet serata sabiha hafna xtajt li ma tispicca qatt.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josette , Zurrieq

Il-Ġimgħa, 27 ta' Awwissu 2010

Nerggha nghid proset kbira lil min ta sehemhu at tizjin ta Vjal Blue Grotto specjalment lil dik il persuna li githa l idea li ddahhal il patruna taghna z Zwieten fuq il pitturi.Proset ukoll lis Sezz.Kultura tas serata tal bierah u specjalment lil Martina u Joe tar re-eactment.'Wenzu' sella ghalikom.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Emanuel Tanti, Bubaqra, Zurrieq

Il-Ġimgħa, 27 ta' Awwissu 2010

Proset kbira tal- gmiel ta armar ta' vjal il-blue grotto, ejja ha naraw tixel PALMISTI

VIVA SANTA KATARINA PATRUNA TAZ-ZURRIEQ

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

keith burzinu

Il-Ġimgħa, 27 ta' Awwissu 2010

proset kbira lil ta armar li hadmu bla waqfien biex tirq bhal dik ta blue grotto tigi armata b mod mil isbah fejn kulhadd faharna....issa l ahwa waslet il festa taghna u ejjew niehdu gost u nfahhru lil patruna u protetrici taghna biex flimkien ikullna festa mimlija sucessi bhal ma dejjem ikullna....proset il kumitati kollha fejn dawn jahdmu is sena kollha u ma jkunx jidher hafna xol taghom....proset lil kulhadd u il festa tajba liz zrieraq kollha....viva santa katarina il patruna taz zurrieq

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Sylvana Micallef, San Gwann

Il-Ħamis, 26 ta' Awwissu 2010

prosit hafna tal-lejla katarinjana , vera ma kontx prezenti imma bos-sahha tar-radio santa katarina rajtu live streaming. grazzi lil sotto kumitat tar-radio santa Katarina...

vsk

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Matthew Saliba, Zurrieq

Il-Ħamis, 26 ta' Awwissu 2010

Waslet festa ohra u z-Zurrieq jinsab imzejjen bl-isbah armar. Nixtieq nghid prosit kbira lil kumitat tal-armar u dak tan-nisa ghal kupulavur li ghamlu f' Blue Grotto Avenue. L-ghaqda ta’ dawn iz-zewgt kumitati, ghal darb’ ohra naqxet success iehor fl-istorja tas- Socjeta Muzikali Santa Katarina V.M.

Sfortunatament, minhabba impenji ta’ xoghol, din is-sena mhux ha jkun possibli ghalija li nghati shemi u ngawdi il-festa maghkom. Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li b xi mod jew iehor ghinuni biex din is-sena titlesta triq il-Bronja u tkun tista’ tintrama. Tajjeb li nsemmi li l-festuni ta’ din it-triq gew mibdula. Fil-martatona tal- liedna, organizata mis-sezzjoni zghazagh, inhadmet liedna gdida ghal din it-triq. Ghas-sena d-diehla ha jsiru l-kuruni biex b’hekk din it triq, bhat toroq l-ohra, tkun kompluta min kollox.

Fl-ahhar u mhux l-inqass, nixtieq insellem lil shabi l-bandisti, lis-surmast direttur Mro. Mario Testa, lill-Assistant surmast Josef Grech u lil shabi tal-kumissjoni Banda. Nisab fiducjuz li nhar il-Hamis, 2 ta’ Settembru, il-banda Santa Katarina V.M. se tpaxxi lil kulhadd bil-programm muzikali u vokali li ghandha mhejji. Awguri hbieb!

Il-festa tajba lil kulhadd

Viva Santa Katarina V.M. .

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

GHALIK NICCELBRAW O KATARINA, ZURRIEQ

Il-Ħamis, 26 ta' Awwissu 2010

Proset lil din is socjeta hekk dedikata u habrieka

Banda B SUCCESSI KBAR --> 6 SAFRIET BARRA MINN XTUTNA
L UNIKA BANDA ZURRIEQIJA LI AMLET DAN


ARMAR MILL AQWA ... SPECJALMENT IL PROGETT KBIR TA BLUE GROTTO AVENUE

U LIS SOTTO KUMITATI KOLLHA; TAN NAR, TAR RADJU (RADJU SANTA KATARINA L EWWEL RADJU FIZ ZURRIEQ LI JXANDAR MATUL IS SENA KOLLHA!), LIL TAL KULTURA , LIN NISA U SPECJALMENT LIZ ZGHAZAGH LI DEJJEM JAHDMU BLA WAQFIEN...F KELMA WAHDA PROSET LIL KULHADD U LIL KULL MIN JAHDEM AL FESTA TITULARI TAZ ZURRIEQ
DIK DEDIKATA LIL SANTA KATARINA V.M

U BILHAQQ XI NGHIDU AL KNISJA KEMM TKUN IMZEJNA SABIHA F DAWN IZ ZMINIJIET TAL FESTA GHAZIZA TAGHNA ;) ZGUR LI HI L GHIRA TA KULHADD

VIVA L KBIRA KATARINA IL PATRUNA TAZ ZRIERAQ KOLLHA!!!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

alistair, vjal ix xarolla zurrieq

Il-Ħamis, 26 ta' Awwissu 2010

il festa tajba liz zrieraq kollha specjalment lil palmisti zrieraq. ejja ha namlu festa kbira bhal ma namlu kull sena al aziza patruna taghna SANTA KATARIN V.M..... proset u grazzi lil kulhadd..V.S.K

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

anonymus, zurrieq

L-Erbgħa, 25 ta' Awwissu 2010

vera haqqkom prosit ghall-armar ta vjal blue grotto qed nghidilkom bl-akbar serjeta u minn qiegh qalbi j`alla jkollkom festa sabiha kif dejjem taghmlu

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft