Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Frar 2024
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

APPREZZAMENT BIEX MA NINSEWH QATT

 

IS-SURMAST FRANCIS FALZON L.(Mus.)L.C.M., L.R.S.M. 1958-2008

France FalzonJikteb il-President Onorarju Karmenu Zerafa

 Francis Falzon twieled iż-Żurrieq nhar l-10 t'April 1958 minn Katarina nee' Bugeja u Salvatore Falzon.  Huwa ġie mgħammed fil-parroċċa ta' Santa Katarina V.M. fil-15 t'April 1958 mill-Arċipriet Dun Salv Gauci, u mogħti l-ismijiet ta' Francis, Carmel u Mario.  Huwa kien ir-raba' wieħed fost ħutu li huma John, Katie, Joe, Mary, Karmenu, Censu u Daniela.  Fi tfulitu, Francis kien imur fil-MUSEUM għat-tagħlim tad-duttrina.  Huwa kien jattendi l-Iskola Primarja ta' raħal twelidu u fil-Kulleġġ Santu Wistin tal-Pieta'. 

Francis beda l-ewwel studju mużikali tiegħu fil-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M. għand l-għalliem tal-allievi Mikelanġ Farrugia.  Fl-1977 huwa beda jdoqq il-flawt mal-Banda Santa Katarina V.M.  F'Diċembru 1978 Francis beda jieħu l-lezzjonijiet tat-teorija tal-mużika u d-daqq tal-pjanu għand il-Prof.Charles Zammit.  F'qasir żmien huwa għadda mill-gradi tal-eżamijiet kollha tat-teorija u grade 6 fil-pjanu sakemm f'Diċembru 1982 Francis kiseb l-ewwel diploma A.(Mus.)L.C.M.  Huwa kompla bi studji ogħla u f'Gunju 1985 kiseb id-diploma L.(Mus.)L.C.M. u f'Diċembru ta' l-istess sena l-L.R.S.M.  Fis-sena 1985 Francis ġie magħżul Assistent Surmast tal-Banda Santa Katarina V.M.  Fis-sena 1986, wara r-riżenja tas-Surmast Espedito Deguara A.(Mus.)L.C.M., huwa ġie maħtur Surmast Direttur ta' l-istess Banda.

Fl-4 ta' Marzu 1989 Francis iżżewweġ lil Pauline Scicluna minn Ħal Luqa.  Iċ-ċerimonja tat-tieġ saret fil-Knisja tal-Bon Pastur Ħal Balzan.  Iċ-ċelebrant tal-quddiesa kien Dun Ġwann Farrugia li niseġ l-omelija u kien assistit minn Dun Raymond Cassar.  Huma kellhom żewġ ulied; Kathryn u James.  Fost ix-xogħlijiet mużikali li huwa kkompona nsibu dawn: 26 marċ brijuż; 7 marċi funebri; 2 marċi sinfoniċi; tone poem "Song of the Martyrs"; Overtures - "125th Anniversary", "130th Anniversary", u "Festive Overture"; Fantasia "Fancy for Band"; Intermezzi - "Meditation", "Romance", u "Hymn of Praise"; Innu Marċ Banda Santa Katarian V.M.; Innu Marċ Sezzjoni Żgħażagħ Palmisti; "Sliem Għalik Sultana"; Oratorju "Santa Katarina ta' Lixandra"; u Antifona ta' Santa Katarina "Prudens et Vigilans".

Il-Ħadd 26 t'Ottubru 2008 tħabbret il-mewt tiegħu li ġrat fl-Isptar Boffa il-Furjana.  Il-funeral sar it-Tnejn 27 t'Ottubru 2008.  fis-2.00pm il-katavru nħareġ mill-Isptar Boffa u kien akkumpanjat mill-Viċi Parroku Dun Raymond Cassar, il-familjari u l-ħbieb.  Fis-2.30pm beda l-korteo minn Triq Dun Ġużepp Zammit akkumpanjat mill-Banda Santa Katarina V.M. li kienet immexxija mill-Assistent Surmast Mario Testa Dip.Mus. in Bb Tuba, F.Mus.E.I.H.E.(H.C.).  It-tebut kien merfugħ mill-familjari u mill-membri tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M.  X'ħin waslu quddiem il-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M. il-bieb ġie miftuħ, ir-reffiegħa dawru t-tebut għal ftit ħin lejn il-Każin, u ġew mitfugħa xi fjuri mill-gallarija.  Komplew mexjin sa quddiem l-istatwa ta' Santa Katarina u t-tebut reġa' ġie mdawwar lejn l-istatwa.  Wara l-katavru mxew il-familjari, l-Ispeaker tal-Parlament, Ministri u Membri Parlamentari, Membri mill-fergħat kollha tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M., rappreżentanti ta' Għaqdiet Ċiviċi u Politiċi fiż-Żurrieq, diversi Soċjetajiet Mużikali wara l-istandarti tagħhom fosthom l-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria u oħrajn.  Waqt li kien miexi l-korteo nħaraq salut ta' 21 murtal.

Fil-Knisja Matriċi u Arċipretali ta' Santa Katarina V.M. saret quddiesa konċelebrata mill-Arċipriet Dun Charles Attard, Dun Karm Camilleri Kappillan ta' Ħal Luqa, Dun Norman Zammit Kappillan ta' Ħad Dingli, il-Viċi Parroku Dun Raymond Cassar, Dun Nazzareno Tonna, Dun Manuel Caruana, Dun Ġwann Farrugia, Fr.John Curmi M.S.S.P., Dun Karm Busuttil, Dun Glenn Buhagiar, Dun Jonathan Farrugia, Patri Dionisju Mintoff O.F.M. u Patri Bernard Mangion O.F.M.Cap.  L-ewwel Lezzjoni nqrat minn Kathryn Falzon, u t-tieni mill-President tas-Soċjeta' Charles Schembri.  Il-Vanġelu nqara mill-Viċi Parroku Dun Raymond Cassar.  Imbagħad l-Arċipriet niseġ l-omelija.  L-offerti twasslu sa l-altar minn James, Kathryn, Pauline u Katarina Falzon u Angela Farrugia.  Lejn tmiem il-quddiesa l-Arċipriet irringrazzja lil kulħadd.  Fl-aħħar nett l-Arċipriet bierek il-katavru u nċensah.  Ha sehem il-Kor Parrokjali Cantate Domino dirett minni u l-organista kien Mro.Paul Portelli L.(Mus.)L.C.M., Dip.Mus.Sacra.

Wara l-quddiesa l-katavru nħareġ mill-knisja u ġie milqugħ b'applaws kbir.  Imbagħad twassal saċ-Ċimiterju San Leone mill-Viċi Parroku Dun Raymond Cassar.  Waqt id-difna li saret fil-qabar tal-familja kienu preżenti l-familjari, membri tal-Kumitat Ċentrali tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. u oħrajn.  Il-bnadar ittajru mezz'asta fuq il-każini kollha, fuq il-bini tal-Kunsill Lokali u ma' l-arbli ta' diversi djar. 

Nagħti l-kondoljanzi lil martu Pauline, lil uliedhom Kathryn u James, lil ommu Katarina, lil Angela omm Pauline, lil ħutu u lill-familjari tagħhom.  Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi lilu, jistrieħ fis-sliem, hekk ikun.

 

developed by CasaSoft