Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ottubru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


Avviz

« mur lura

Il-Hadd, 27 ta' Di?embru 2009

 

Segretarju

Ghaqda Karmelitana Banda Queen Victoria

Misrah Repubblika

Zurrieq

Sur Segretarju,

Qed niktiblek din l-ittra b'referenza ghal dak li deher fil-pagna 2 tal-fuljett bl-isem ‘L-Istilla Karmelitana' mahrug mill-Ghaqda tieghek.

Huwa ta' dizappunt kbir li ghal darb'ohra f'dan il-fuljett qed jidhru attakki mmirati fuq is-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. Dawn l-attakki la jaghmlu gieh lilkom bhala Socjeta' u wisq aktar ma jaghmlux gieh lill-festi li ahna niccelebraw. Nibda billi nsaqsik b'liema awtorita' l-Editur ta' dan il-fuljett iddecieda li jaghmel uzu minn arma, liema arma hija propjeta' tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. Hawnhekk niehu wkoll l-okkazjoni sabiex ninforma lill-Editur li d-data 1946 hija l-ahhar data ta' meta l-Orkestra Santa Katarina V.M., dak iz-zmien taht it-tmexxija tas-Surmast Espedito Deguara giet trasformata minn Orkestra ghal Banda fil-forma kif nafuha llum. Dan ma jfissirx illi r-rahal taghna qghad jistenna sa dik id-data biex ikollu l-Banda tieghu, izda dan ifisser li s-Socjeta' taghna minn mindu twaqqfet fl-1864, dejjem mxiet maz-zminijet u dejjem rat x'kien ikun l-ahjar ghaliha.

Barra minn dan, jekk dehrilkom li fuq il-pubblikazzjoni tas-Socjeta' taghna kien hemm xi affarijiet li setghu jinfthemu b'mod differenti, kien imiss li tigbdulna l-attenzjoni b'mod aktar diplomatiku sabiex inkunu nistghu niccaraw il-pozizzjoni taghna minghajr ma noqoghdu nkabbru u nheggu pika zejda bejn is-socji u l-partitarji taz-zewg kazini. Irridu niftakru li aktar kemm nuru koperazzjoni ma' xulxin, aktar jista' jservi ta' gid ghall-Festi taghna minhabba li dawn huma dejjem fil-mira tal-kritika li aktar kemm qed jghaddu s-snin, dejjem aktar qed tizdied.

Filwaqt li nixtieq niehu l-okkazjoni sabiex ninfurmak li ghall-Kumitat Centrali tas-Socjeta' taghna dan hu kaz maghluq u ghaldaqstant qed nitolbu lis-Socji biex ma jikkummentawx aktar dan il-kaz, nixtieq ngharrfek li kopja ta' din l-ittra qed titwahhal fin-notice-board tal-Kazin taghna kif ukoll qed tigi mtella' fuq is-sit elettroniku tas-Socjeta' taghna. Nittama li f'okkazjonijet ohra jirnexxielna nahdmu flimkien b'mod aktar diplomatiku, kif inhu mitlub minn dawk kollha li jridu l-gid taz-zewg festi fiz-Zurrieq.

Nawgura lilek u lill-Kumitat tieghek kollu Milied Hieni u Sena mimlija risq.

Ghoddni dejjem tieghek,

Kevin Schembri

Segretarju

developed by CasaSoft