Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Diċembru 2022
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

161 - 181 minn 2660 << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>

alistair, zurrieq

It-Tnejn, 30 ta' Mejju 2011

proset lil kulhadd ghal organizzazjoni ta tieg malti gewwa il pjazza ta bubaqra..grazzi..vsk

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

KENNETH FARRUGIA, ZURRIEQ

Il-Ħadd, 22 ta' Mejju 2011

Nixtieq nghid proset lilkhom ta l-attivita muzika letterarja fuq il-papa gwanni pawlu 2 vera hat gost nara l-istorja tieghu . xtaqt bqajt aktar hemm imma kelli inpennji ohra ta natura politika ghalekk kontra qalbi kelli nitlaq lejn l-ahhar parti ta l-attivita . U APPREZZAJT HAFNA L-ISTEDINA .

KENNETH FARRUGIA
KUNSILLIER LABURISTA
U PRESIDENT PARTIT LABURISTA ZURRIEQ

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Chris

It-Tnejn, 9 ta' Mejju 2011

Prosit lil tan-nar tal-wirja sabiha li tghaw fuq il-fossos b'irdiden originali u mekkanizmu ta vera.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Margaret, Zurrieq

It-Tnejn, 2 ta' Mejju 2011

Awguri lil Ghaqda tan-nar tas-socjeta taghna Sta.Katarina ghan-nhar is-sibt ghal festival tan-nar tal-art biex ikollna iktar success.G00d Luck!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josef chetcuti

Il-Ħadd, 1 ta' Mejju 2011

Prosit lis sotto kummitat Kultura tal gurnata sabiha li organizza gewwa Ghawdex.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Antoine, bighi

Il-Ħamis, 28 ta' April 2011

vote for ST CATHERINE FIREWORKS FACTORY ZURRIEQ. date.time for voting ; saturday 7th may from 9pm,till sunday 8th may 2011 at 7.00am . 5061 5203 each sms costs 58 s *********** V.S.K

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Cettina, Zurrieq

Is-Sibt, 23 ta' April 2011

F'ismi u f'isem is-Sezzjoni Zghazagh u Sotto kumitat Radio nixtieq minn qalbi l-Ghid it tajjeb lis-soci, membri u l benefaturi kollha tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. Minn qalbi nirringrazzja lil kullhadd tas-sapport li dejjem sibna minnkom...Grazzi

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

KENNETH FARRUGIA, ZURRIEQ

Is-Sibt, 23 ta' April 2011

NIXTIEQ L-GHID IT TAJJEB LIS SOCJETA SANTA KATERINA MINGHAND IL-PRESIDENT KENNETH FARRUGIA F ISEM IL KUMITAT PARTIT LABURISTA ZURRIEQ

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Sandro, Zurrieq

It-Tnejn, 4 ta' April 2011

Zghazagh, Prosit tat Tournament, Organizzazjoni brillanti, Atmosfera sportiva!!
Keep it UP!!

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

johan, mosta

Is-Sibt, 2 ta' April 2011

jina kull sena nigi al festa takom ax bhalkom dilettant tan nar nahdem mal tal 15 ta awwissu proset tal festa gbijra li tamlu

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

alistair, zurrieq

L-Erbgħa, 30 ta' Marzu 2011

lahwa ejja ha natu sapport lil ta nar fil festival ta nar ta lart halli ingibu lunuri lejn lakbar socjeta go zurrieq kif xieraq..kulhadd wara st catherine fireworks factory ghal ghan wiehed li hija il patruna taghna santa katarina v.m li tharisna is sena kollha..goodluck

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

toni, bighi

It-Tnejn, 28 ta' Marzu 2011

7 th may 2011 vote for ST. CATHERINE FIREWORKS FACTORY ZURRIEQ in the malta ground fireworks festival sms no. 50615203 .thanks you.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Direttorju Gimgha Mqaddsa, Malta

It-Tnejn, 14 ta' Marzu 2011

Jekk tixtiequ li l-Wirja jew Pageant li torganizzaw tigi ippublikata f'dan id-direttorju idhlu fis-sit hawn taht u mlew il-Formola. Dan is-servizz hu bla hlas ghad-dilettanti f'Malta w Ghawdex.

http//www.gimghamqaddsa.webs.com

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Janice, zurrieq

Il-Ħadd, 13 ta' Marzu 2011

prosit tal retronight tal bierah !!!!!!!!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

SYLVIA, ZURRIEQ

Il-Ħamis, 24 ta' Frar 2011

GRAZZI HAFNA LIS-SOTTO KUMITAT KULTURA GHALL-HARGIET INTERESSANTI LI JORGANIZZAW, U GRAZZI LIL JOE DEMICOLI TAR-RITRATTI.....PROSIT LIS-SOCJETA KOLLHA TAL-ATTIVITAJIET U R-RADJU RSK.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Robert Farrugia, Qrendi

Il-Ħamis, 27 ta' Jannar 2011

Prosit tal-hidma li qeda ssir fis-Socjeta kbira taghna. Nselli ghal kulhadd u nawgura s-sena t-tajjba lill-Palmisti kollha. Viva Omm iz-Zrieraq Santa Katarina Vergni u Martri Padruna taz-Zurrieq.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Ghaqda Muzikali San Girgor, Kercem

L-Erbgħa, 26 ta' Jannar 2011

L-Ghaqda Muzikali San Girgor – Kercem ser tipprezenta kuncert kolossali ta’ muzika varjata f’wiehed mit-Teatri ewlenin tal-Ewropa, it-Teatru Nazzjonali, Teatru Manoel fil-Belt Valletta. Dan il-Programm, li ser ikun taht il-Patrocinju esklussiv tal-President tar-Repubblika ta’ Malta, l-Ecc. T. Dr. George Abela, ser jinzamm nhar il-Hadd, 20 ta’ Frar, 2011.

Wara d-diversi inizjattivi li hadet l-amministrazzjoni tal-Ghaqda f’dawn l-ahhar snin, b’mod specjali dak li ghandu x’jaqsam mal-ezekuzzjoni ta’ l-ahjar Programmi Muzikali fil-gzira t’Ghawdex, b’livell li jizboq kull aspettattiva, din id-darba l-Ghaqda dahlet ghal impenn minghajr precedenti. Il-Banda San Girgor sejra tkun l-ewwel Banda Ghawdxija li ser ittellgha Kuncert Muzikali fit-Teatru Nazzjonali, b’inizjattiva taghha stess.

Wara diversi diskussjonijiet gie deciz li l-Kuncert minnu nnifsu jkun tahlita shiha ta’ diversi forom ta’ l-Arti u b’hekk wiehed ikun jista japprezza kif diversi persuni, jesegwixxu arti varja però joholqu rizultati unici. F’dan is-sens minbarra l-prestazzjoni muzikali impekkabli tal-Banda San Girgor li se tkun taht id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro. Mark Gauci, ser nassistu ghall-spettaklu ta’ zfin, kant u korjografija. Ta’ min isemmi illi din l-okkazjoni ser tiehu xejra internazzjonali permezz ta’ zeffiena Taljani, solist Ingliz ta’ fama internazzjonali li flimkien ma’ kantanti Maltin u Ghawdxin joholqu armonija shiha u spettakolari.

Ghal din l-okkazjoni gie mistieden wiehed mill-aqwa ewfonisti fid-dinja tal-Muzika, Steven Mead, li ser ikun il-mistieden specjali tal-istess Ghaqda Muzikali San Girgor, grazzi ghat-thabrik tas-Surmast Gauci. Mead jippresta ruhu fl-aqwa ezekuzzjoni fuq is-sezzjoni tieghu u minn zmien ghal zmien jaghti kuncerti fuq livell internazzjonali.

Kuncert ta’ din il-kwalità huwa uniku fil-kuntest tieghu u zgur li jinzel ghasel ma’ kull min ghandu ghal qalbu l-Arti b’mod generali, specjalment il-Muzika. Ghal aktar informazzjoni wiehed jistà jaccessa www.bandasangirgor.org jew www.teatrumanoel.com.mt

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

luke micallef, rabat,siggiewi

L-Erbgħa, 19 ta' Jannar 2011

nixtieq nawguralkom sena mimlija risq paci u hena.nispera li jerga jkellna festa mill isbah bhall ma dejjem kellna! viva santa katarina ,vergni u marti

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Margaret, Zurrieq

Il-Ħadd, 2 ta' Jannar 2011

Nixtieq s-sena t-tajba lil Kumitat Centrali u Sezzjonijiet kollha tas-socjeta taghna Sta.Katarina Patruna tar-rahal.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

andrew vassallo, melb

Il-Ħadd, 2 ta' Jannar 2011

happay new yr. im from luqa when i come to malta i stay in b,bugia with my in laws but i also see your festa i have frinds mangion family and my rallys azzopardi family in zurrieq i enjoy each festa but viva st,andra

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft