Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Awissu 2019
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

101 - 121 minn 2653 << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>

Margaret, Zurrieq

L-Erbgħa, 7 ta' Settembru 2011

Prosit lill-sotto Kumitati kollha tax-xoghol li jahdmu matul is-sena imbaghad jidher ghal-festa.Veru prosit ghax kenna festa kompulta b' kollox specjalment l-ARK TROJONFALI gol-pjazza kif ukoll il-knisja armata prima klassi.

Tweġibiet

sharon, zurrieq

Is-Sibt, 10 ta' Settembru 2011

naqbel mieghek margaret grazzi lil kulhadd anka lil tar-radju santa katarina ghax huma ghamlu xoghol taghhom ukoll kellna festa sabiha wisq


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Palmist u kburi, Xarolla Zurrieq

It-Tlieta, 6 ta' Settembru 2011

X' Festa dik !!!!!!!!!

Hekk qed jghidu l-Maltin u l-Ghawdxin li gew izuruna u bir-ragun ghaliex ghamilna dak kollu li jghaqqad festa kompluta u dan grazzi ghat-tmexxija tas-socjeta' taghna. Tmexxija soda u ezemplari li wasslet sabiex kellna :

Briju - Gimgha ta' marci li mlew il-misrah bin-nies
Armar - sett trofej tal-irgulija, Bandalora fenomenali u restawr mil-aqwa tal-istatwa ta' Cremona
Banda - Programm mil-aqwa li ma jista' jmaqdar hadd
Nar - harqa prima moghnija bl-isbah murtali tal-beraq u l-kulur
Kazin - armat mil-aqwa u vetrina tal-arti
Knisja - Armata sa sniena darba fis-sena bl-aqwa rikkezzi u fided ,mixghula b'sett linef tal-bohemia unici f'pajjizna

Fuq fomm kulhadd jibqa' dak l-Ark majestuz li wara ftit aktar minn 60 sena l-omm taghna Katarina regghet ghaddiet minn tahtu b'dak il-wicc mil- isbah wara r-restawr li sarilha.

Festa mil-Aqwa li biex taghmilha trid tkun organizzat.Festa li taghmel gieh lil arti Maltija fejn jidhol il-qasam tal-Armar.Armar rikk fl-iskultura u fuq kollox irhamat professjonalment, minn nies professjonali.MA tixbax issemmi din il-festa kbira li zgur ser tibqa unika fil-kalendarju u kull ma jifdal huwa li nghidu grazzi lil kulhadd mill-kbir saz-zghir.

Grazzi lil patruna taghna li zammitna sodi biex b'hekk ghamilnielha l-akbar festa biex l-isem taghha jibqa bla mittiefes.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Philip Schembri, President, Zurrieq

It-Tlieta, 6 ta' Settembru 2011

Kull min inghaqad maghna fil-gimgha tal festa qalilna kliem ta tifhir ghall-festa kbira u sabiha li ghamilna. Nixtieq nghid prosit u nirringrazzja lil kull min ta' l-ghajnuna u l-kontribut tieghu biex seta' jkollna festa li ghamlet unur lilna u lill-Patruna Taghna Santa Katarina Vergni u Martri.

Grazzi lil Kulhadd.

VIVA SANTA KATARINA VERGNI U MARTRI PATRUNA TAZ-ZURRIEQ.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Palmista, zurrieq

It-Tlieta, 6 ta' Settembru 2011

PROSET KBIRA LIL KULL MIN TA SEHMU GHAL FESTA KBIRA U SABIHA LI CCELEBRAJNA DIN IS SENA....FESTA MILL AQWA LI TINSAB FUQ FOMM KULHADD..PROSET TAL MARCI TA MATUL IL GIMGHA U TAL BRIJJU MILL AQWA LI KIEN HEMM, PROSET TAL MERAVILJA LI GHAMLU Z ZGHAZAGH PALMISTI BIR RESTAWR TAL ARK TRIJONFALI, PROSET LIL BANDA SANTA KATARINA TAL PROGRAMM U L KUNCERT LI TAW U LI BIH PAXXEW LIL KULHADD FIT TIENI JUM TAT TRIDU U PROSET LIL TAN NAR GHAS SINKRONIZZAR PRECIZ..

PROSET KBIRA LIL KULHADD..
BL GHAJNUNA TAL PATRUNA TAGHNA REGA KELLNA FESTA MILL AQWA

VSK GHAL DEJJEM!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

CATHERINE CALLUS, ZURRIEQ

Il-Ħadd, 4 ta' Settembru 2011

PROSET TAS-SERVIZZ LI TAJTU BL-INTERNET TAL-FESTA GHAX MINN MA SETAX JOHROG GHALL RAGUNIJIET VARJI SETA' JSEGGWI KWAZI KOLLOX GRAZZI U KEEP UP THE GOOD WORK!!!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

charlie barbara, san jose, ca usa

Il-Ħadd, 4 ta' Settembru 2011

Wishing you a great feast day. Today i will be watching the festa video that my cousin send me, so I can join you on this great day.
Viva Santa Katarina V.M. IlFesta tajba.
Charlie tal Patrun

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

keith, zurrieq

Il-Ħadd, 4 ta' Settembru 2011

proset il kumitati kollha li hadmu biex terga titella din il festa hekk kbira u sabih..grazzi lil kull min ta sehem kif seta...vera kellna festa mzewqa min kollox...armar briju nar u nies li gew min barra rahal jarawna....il festa ittajba liz zrieraq kollha...viva santa katarina

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Father Carmel Polidano, USA

Il-Ħadd, 4 ta' Settembru 2011

Thank you so much for this great service. i can fellow the feast. Happy feast to all of you. Please can you look at the picture, you have two black lines that cover the view. thank you again and God bless you. Fr.c

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

KENNETH FARRUGIA, ZURRIEQ

Is-Sibt, 3 ta' Settembru 2011

NIXTIEQ NIFRAHILKHOM GHAL FESTA SABIHA LI QED TAGHMLU U NAWGURA L-KUMPLAMENT TAL FESTA TAJBA LIZ ZRIERAQ KOLLHA MINGHAND IL-PRESIDENT TAC CENTRU LABURISTA ZURRIEQ KIF UKOLL KUNSILLIER LABURISTA TAZ ZURRIEQ
KENNETH FARRUGIA(IL-LIMBU)

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Joyce Mamo Doyle, Ont Canada

Il-Ġimgħa, 2 ta' Settembru 2011

Wishing you all a happy festa from Canada, especially to Christine and Joe

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Spiru Cachia, Tampa Florida U S A.

Il-Ġimgħa, 2 ta' Settembru 2011

Jiena nixtieq il Festa t tajba lil President membri tal kumitati kollha , soci u hbieb tal Kazin Sta. Katarina u z Zrieraq kollha.Nibaghat inselli ghall huti Edward,Guza, Anna,Doris Grace u Johnnie u l familji taghhom kollha. Sahha u awguri lil kulhadd.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sharon, zurrieq

Il-Ġimgħa, 2 ta' Settembru 2011

hello hbieb taghna emigranti li tinsabu barra minn xtutna nawguralkom il-festa tajba lilek mario mangion godwin u familjari taghkom rosanne u familja tieghek tessie u dave u father polidano u ohrajn ahna dejjem nahsbu fikom forsi xi darba qad narawkom maghna fil-festa taghna jiena sharon neputija ta joe caqnu li bhalissa jinsab hdejja santa katarina jitlob ghalina

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josef Grech, Zurrieq

Il-Ġimgħa, 2 ta' Settembru 2011

Nixtieq nghid prosit kbira lis-Surmast Mario Testa u lill-bandisti kollha tal-Banda Santa Katarina tal-kuncert fenomenali tal-bierah. Wara sena ta' preparazzjoni u hidma bla waqfien min-naha tas-surmast, bandisti u kummissjoni banda l-bierah kellna programm mill-aqwa u professjonali li zgur ser jibqa fuq fomm kulhadd. Nawgura l-festa t-tajba liz-Zrieraq kollha. VIVA SANTA KATARINA IL-PATRUNA TAZ-ZURRIEQ. Josef Grech.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

NAT BONELLO, attard

Il-Ġimgħa, 2 ta' Settembru 2011

VSK

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Tessie Jones, England

Il-Ġimgħa, 2 ta' Settembru 2011

Viva Santa Katerina. love and best wishes to all my family and friends in Zurrieq Malta, especialy to my sisters Martina and her huasband Joe Demicoli, Maria and France Thewma, Guza and leli Caruana, My brother Karmenu Mangion and all their family and to my niece Dorothy and her husband Ron Cremona and theier family who are in Malta on Holiday from Australia. Enjoy yourselves. Dave and I will be thinking of you. Love you lots, from Tessie and Dave Jones and family in the UK xxxx

Tweġibiet

sharon, zurrieq

Is-Sibt, 10 ta' Settembru 2011

hello tessie how are you segwejtha festa?nselli ghalik u dave u familja tieghek


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Nathan, Ghaxaq

Il-Ġimgħa, 2 ta' Settembru 2011

Nixtieq nghid proset kbira lill- Banda Santa Katarina V.M. tal-programm sabih immens li tat fil- 1 ta' Settembru.
Proset ukoll lil Ghaqda tan-nar tas-sinkronizzat tajjeb immens mal-musika.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mario mangion, sydney

Il-Ħamis, 1 ta' Settembru 2011

dispjacir kbir li immissjena dik il festa tassew kbira u lisbah f`MALTA din is senna pero`Gods willing dejjem, senna ohra tassal bhal ma qalet Jossete,u nipqaw naghamlu mil lahjar biex ma nitilfux is senna li gejja nispera li ikolkom festa tal GEN gawduha xtaqna li inkunu maghakom, nixtieq nibat l awguri lil Zazah palmisti, il kummitat kollu, il Klerru tal fonzjaniet hekk sbieh,lil huti Catherine u Rose, lil Jossete radio st catherine, il bandisti u il familji kolla ma irriedx ninsa lil hutna iz ZRIERAQ kolla jalla kulhadd igawdi il festa flimkien V.S.C.ghal dejjem GOOD LUCK.....Mario, Alex and Godwin Mangion u il Familji taghana kolls

Tweġibiet

sharon, zurrieq

Is-Sibt, 10 ta' Settembru 2011

vera kellna festa sabiha hafna kif dejjem ikollna kull sena,ahna hsibnikom gejjin,jekk alla jrid forsi narawkom seno ohra,kemm gie sabih ark wara fuq minn 75 sena ilu permezz ta sezzjoni zghazagh palmisti rega ha hajja u grazzi ghal jeremy cachia u mariella xuereb li regaw gabuh sabih bhal pjancier artistiku,nselli ghalikom sharon neputija ta joe caqnu.


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

carlo, luqa

Il-Ħamis, 1 ta' Settembru 2011

Proset lis Sezzjoni Żgħażagħ tal Marc tal Erbgha u l aktar proset tmur ghar restawr li sar fuq l ARK TRIJONFALI. Keep It Up

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

charles fenech, Beland

Il-Ħamis, 1 ta' Settembru 2011

Hbieb prosit tassew ta l-ark li s-sezzjoni zghazagh ghamlet u nawguralkhom festa mill-aqwa f,gieh il-patruna taghna

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josef Chetcuti (Mandela), burmarrad

Il-Ħamis, 1 ta' Settembru 2011

Prosit KBIRA lis sezzjoni zghazagh Palmisti u l kull min hadem biex l ark rega ha l hajja wara l fuq minn 75 sena..... jien li nista nghid fuqu li min x hin inkiexef sa xhin spicca l marc spicajt inhares lejh u ma rajx l marc, kelma wahda tidiskrevih.......... MERAVILJA

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft