Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Diċembru 2023
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

101 - 121 minn 2660 << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>

Charles Fenech, Beland

Il-Ġimgħa, 18 ta' Novembru 2011

Gheziez hbieb f,ismi u f,isem l-Ghaqda Muzikali Beland Zejtun nawgurawlkhom festa mill-aqwa tal-patruna taghna fix xahar tant ghaziz ghalina ta Novembru. Insellu ghalikhom.

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Margaret Zammit, Zurrieq

It-Tlieta, 15 ta' Novembru 2011

Qeghdin fix-xhar ta' Novembru li fih niccelbraw il-festa tant ghaziza ghalina Z-Zrieraq il-festa tal-padruna taghna Sta.Katarina tal-Lixandra.F'dan ix-xhar niftakru ukoll ghal ghaziez taghna mejtien li ukoll kienu jhobbu din il-festa li kienet tant ghaziza ghalihom u ghallmu lilna kif ghandna nghozzu din gawhra li ghanda go Z-Zurrieq.Min qalbi nixtieq naghti l-festa t-tajba liz-zrieraq kollha u sotti kumatati kollha tas-socjeta STA.KATARINA

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Jeremy Cachia

It-Tlieta, 1 ta' Novembru 2011

Issa li bdejna Novembru kull ma jmur qed dejjem jersaq il-Jum ghaziz ta' Santa Katarina V.M. - Ejjew nithejju halli nkomplu fejn hallejna f'Settembru u niccelebraw il-Festa Liturgika ta' Santa Katarina V.M. SANCTA CATHARINA V.M. - ZURRICANORUM PATRONA

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Gejtu, Mqabba

L-Erbgħa, 21 ta' Settembru 2011

Veru prosit tal-festa kbira li ghamiltu. Veru kienet festa kompluta minn kollox.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Superfox, nonnob

It-Tnejn, 19 ta' Settembru 2011

A big thank you to all the lovely people of Zurrieq for your allowing me to be part of the best feast on Malta. A special thank you to Marisa and Antoine D'Amato for their kind hospitality and making me feel part of the family during my four days in Zurrieq.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mariospiteri, Tarxien

Il-Ġimgħa, 16 ta' Settembru 2011

Bhal dejjem kellkom festa sabiha hafna mzewqa b'kollox. Ommi kienet refugjata fiz-Zurrieq u Lixandra fil-gwerre u dan jispjega l-imhabba tieghi lejn Santa Katarina u z-Zurrieq. Din is-sena irrid nghid proset lilkom lkoll u ippermettuli lil bravu disinjatur Jeremy Cachia kemm tal-ark kif ukoll tal-bandalora l-gdida Veru tal-genn. Iddispjacieni li ma lhaqtx rajt lil Santa Katarina taht l-ark. Tkun darb'ohra. Keep up the good work Palmisti. You are Great.

Tweġibiet

Jeremy Cachia, Zurrieq

Il-Ħamis, 22 ta' Settembru 2011

Grazzi hafna Mario tall-kummenti - naprezza hafna siehbi. niehdu pjacir narawk fostna l-Palmisti!! Narawk my friend!! :)


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Henrietta Caqnuwa, Mosta

Is-Sibt, 10 ta' Settembru 2011

Prosit lil kull min ghamel din il-festa wahda superlativa. Anke temp habna. Che voi di piu dalla vita!!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Margaret, Zurrieq

L-Erbgħa, 7 ta' Settembru 2011

Prosit lill-sotto Kumitati kollha tax-xoghol li jahdmu matul is-sena imbaghad jidher ghal-festa.Veru prosit ghax kenna festa kompulta b' kollox specjalment l-ARK TROJONFALI gol-pjazza kif ukoll il-knisja armata prima klassi.

Tweġibiet

sharon, zurrieq

Is-Sibt, 10 ta' Settembru 2011

naqbel mieghek margaret grazzi lil kulhadd anka lil tar-radju santa katarina ghax huma ghamlu xoghol taghhom ukoll kellna festa sabiha wisq


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Palmist u kburi, Xarolla Zurrieq

It-Tlieta, 6 ta' Settembru 2011

X' Festa dik !!!!!!!!!

Hekk qed jghidu l-Maltin u l-Ghawdxin li gew izuruna u bir-ragun ghaliex ghamilna dak kollu li jghaqqad festa kompluta u dan grazzi ghat-tmexxija tas-socjeta' taghna. Tmexxija soda u ezemplari li wasslet sabiex kellna :

Briju - Gimgha ta' marci li mlew il-misrah bin-nies
Armar - sett trofej tal-irgulija, Bandalora fenomenali u restawr mil-aqwa tal-istatwa ta' Cremona
Banda - Programm mil-aqwa li ma jista' jmaqdar hadd
Nar - harqa prima moghnija bl-isbah murtali tal-beraq u l-kulur
Kazin - armat mil-aqwa u vetrina tal-arti
Knisja - Armata sa sniena darba fis-sena bl-aqwa rikkezzi u fided ,mixghula b'sett linef tal-bohemia unici f'pajjizna

Fuq fomm kulhadd jibqa' dak l-Ark majestuz li wara ftit aktar minn 60 sena l-omm taghna Katarina regghet ghaddiet minn tahtu b'dak il-wicc mil- isbah wara r-restawr li sarilha.

Festa mil-Aqwa li biex taghmilha trid tkun organizzat.Festa li taghmel gieh lil arti Maltija fejn jidhol il-qasam tal-Armar.Armar rikk fl-iskultura u fuq kollox irhamat professjonalment, minn nies professjonali.MA tixbax issemmi din il-festa kbira li zgur ser tibqa unika fil-kalendarju u kull ma jifdal huwa li nghidu grazzi lil kulhadd mill-kbir saz-zghir.

Grazzi lil patruna taghna li zammitna sodi biex b'hekk ghamilnielha l-akbar festa biex l-isem taghha jibqa bla mittiefes.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Philip Schembri, President, Zurrieq

It-Tlieta, 6 ta' Settembru 2011

Kull min inghaqad maghna fil-gimgha tal festa qalilna kliem ta tifhir ghall-festa kbira u sabiha li ghamilna. Nixtieq nghid prosit u nirringrazzja lil kull min ta' l-ghajnuna u l-kontribut tieghu biex seta' jkollna festa li ghamlet unur lilna u lill-Patruna Taghna Santa Katarina Vergni u Martri.

Grazzi lil Kulhadd.

VIVA SANTA KATARINA VERGNI U MARTRI PATRUNA TAZ-ZURRIEQ.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Palmista, zurrieq

It-Tlieta, 6 ta' Settembru 2011

PROSET KBIRA LIL KULL MIN TA SEHMU GHAL FESTA KBIRA U SABIHA LI CCELEBRAJNA DIN IS SENA....FESTA MILL AQWA LI TINSAB FUQ FOMM KULHADD..PROSET TAL MARCI TA MATUL IL GIMGHA U TAL BRIJJU MILL AQWA LI KIEN HEMM, PROSET TAL MERAVILJA LI GHAMLU Z ZGHAZAGH PALMISTI BIR RESTAWR TAL ARK TRIJONFALI, PROSET LIL BANDA SANTA KATARINA TAL PROGRAMM U L KUNCERT LI TAW U LI BIH PAXXEW LIL KULHADD FIT TIENI JUM TAT TRIDU U PROSET LIL TAN NAR GHAS SINKRONIZZAR PRECIZ..

PROSET KBIRA LIL KULHADD..
BL GHAJNUNA TAL PATRUNA TAGHNA REGA KELLNA FESTA MILL AQWA

VSK GHAL DEJJEM!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

CATHERINE CALLUS, ZURRIEQ

Il-Ħadd, 4 ta' Settembru 2011

PROSET TAS-SERVIZZ LI TAJTU BL-INTERNET TAL-FESTA GHAX MINN MA SETAX JOHROG GHALL RAGUNIJIET VARJI SETA' JSEGGWI KWAZI KOLLOX GRAZZI U KEEP UP THE GOOD WORK!!!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

charlie barbara, san jose, ca usa

Il-Ħadd, 4 ta' Settembru 2011

Wishing you a great feast day. Today i will be watching the festa video that my cousin send me, so I can join you on this great day.
Viva Santa Katarina V.M. IlFesta tajba.
Charlie tal Patrun

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

keith, zurrieq

Il-Ħadd, 4 ta' Settembru 2011

proset il kumitati kollha li hadmu biex terga titella din il festa hekk kbira u sabih..grazzi lil kull min ta sehem kif seta...vera kellna festa mzewqa min kollox...armar briju nar u nies li gew min barra rahal jarawna....il festa ittajba liz zrieraq kollha...viva santa katarina

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Father Carmel Polidano, USA

Il-Ħadd, 4 ta' Settembru 2011

Thank you so much for this great service. i can fellow the feast. Happy feast to all of you. Please can you look at the picture, you have two black lines that cover the view. thank you again and God bless you. Fr.c

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

KENNETH FARRUGIA, ZURRIEQ

Is-Sibt, 3 ta' Settembru 2011

NIXTIEQ NIFRAHILKHOM GHAL FESTA SABIHA LI QED TAGHMLU U NAWGURA L-KUMPLAMENT TAL FESTA TAJBA LIZ ZRIERAQ KOLLHA MINGHAND IL-PRESIDENT TAC CENTRU LABURISTA ZURRIEQ KIF UKOLL KUNSILLIER LABURISTA TAZ ZURRIEQ
KENNETH FARRUGIA(IL-LIMBU)

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Joyce Mamo Doyle, Ont Canada

Il-Ġimgħa, 2 ta' Settembru 2011

Wishing you all a happy festa from Canada, especially to Christine and Joe

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Spiru Cachia, Tampa Florida U S A.

Il-Ġimgħa, 2 ta' Settembru 2011

Jiena nixtieq il Festa t tajba lil President membri tal kumitati kollha , soci u hbieb tal Kazin Sta. Katarina u z Zrieraq kollha.Nibaghat inselli ghall huti Edward,Guza, Anna,Doris Grace u Johnnie u l familji taghhom kollha. Sahha u awguri lil kulhadd.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sharon, zurrieq

Il-Ġimgħa, 2 ta' Settembru 2011

hello hbieb taghna emigranti li tinsabu barra minn xtutna nawguralkom il-festa tajba lilek mario mangion godwin u familjari taghkom rosanne u familja tieghek tessie u dave u father polidano u ohrajn ahna dejjem nahsbu fikom forsi xi darba qad narawkom maghna fil-festa taghna jiena sharon neputija ta joe caqnu li bhalissa jinsab hdejja santa katarina jitlob ghalina

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josef Grech, Zurrieq

Il-Ġimgħa, 2 ta' Settembru 2011

Nixtieq nghid prosit kbira lis-Surmast Mario Testa u lill-bandisti kollha tal-Banda Santa Katarina tal-kuncert fenomenali tal-bierah. Wara sena ta' preparazzjoni u hidma bla waqfien min-naha tas-surmast, bandisti u kummissjoni banda l-bierah kellna programm mill-aqwa u professjonali li zgur ser jibqa fuq fomm kulhadd. Nawgura l-festa t-tajba liz-Zrieraq kollha. VIVA SANTA KATARINA IL-PATRUNA TAZ-ZURRIEQ. Josef Grech.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft