Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Diċembru 2023
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

61 - 81 minn 2660 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Romeo Galea, Zurrieq

It-Tnejn, 3 ta' Settembru 2012

Prosit ta' kollox lil kull min ta sehmu biex kellna festa kbira, b'daqs tant attivitajiet. Pero' zgur ha tkun festa 2012 li ma tintnesa qatt u qatt. Inhoss li s-sema' qaltilna ghamiltu bizzejjed u m'hemmx ghalfejn aktar. f'jum il-festa tant mistennija, esperjenzajna dulluvju ta' xita u rwiefen fl-eqqel tal-festa. Pero' jekk ma rajniex il-festa, rajna ghaqda u koperazzjoni kbira kemm minn nies tal-festa u barranin waqt it-tempesta hekk harxa. Hsibna wasalna fl-ahhar taz-zmienijiet. Grazzi lil kull min gietu hniena waqt il-maltemp u taghna daqqa t' id biex jitnehha hafna mill-armar, specjalment id-drapp, u giet evitata aktar hsara u incidenti. Grazzi u grazzi.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Alan , tal pieta

It-Tnejn, 3 ta' Settembru 2012

Nixtieq nuri l-apprezzament tieghi ghall hidma li taghmlu.Nifhem fuq li nifhem il-weghghat li thoss meta tkun ilek tipprepara sena shiha u jigrilek hekk.Imma dawn huma affarijiet tal-Mulej u hadd ma ghandu s setgha fuqhom.

Kuragg u prosit ghall darb ohra tax xoghol li taghmlu

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josef Chetcuti, Zurrieq

It-Tnejn, 3 ta' Settembru 2012

Prosit lill kulhadd ghal festa li saret ghad unur Santa Katarina V.M.
Vera li ma kienx hemm tmiem kif xtaqna, izda ma nistawx ninsew il granet ta qabel. Kurag dak li gara ma kienx hemm kontrol fuqu, dik in-natura. Kurag u tinkwetaw xejn, ix-xoghol li ghamiltu tul is-sena xorta jibqa aprezzat. VSK

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

KurtVSK, Zurrieq

It-Tnejn, 3 ta' Settembru 2012

Prosit kbira hafna il kull min ghen. AHNA IZ ZRIERAQ KOLLHA NOLLU B'VUCI WAHDA VIVA VIVA SANTA KATARINA!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Joe & Polonia Farrugia, Ta Marigos, TORONTO, CANADA

It-Tnejn, 3 ta' Settembru 2012

Thank you to all who made it possible for us to enjoy the feast over the internet. Wish we were there also. What a beautiful feast.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Chris Demicoli, Zurrieq

It-Tnejn, 3 ta' Settembru 2012

Nixtieq nirringrazzja lil kull min il-bierah ghen fil-mument li tant kien bzonn! Il-koperazzjoni shiha li ntweriet minn kulhadd, zgur hija xhieda cara ta` kemm ghandna ghal qalbna l-Festa tal-Patruna! U l-Palmisti ghandhom ghal xiex ikunu kburin bil-generozita` ta` nieshom ghax tassew bahrin tal-maltemp.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

LINO, BIRKIRKARA

Il-Ħadd, 2 ta' Settembru 2012

Nixtieq il-festa t-tajba lil Karmenu Grixti ex impjegat tal-Imperial Hotel. Lino u Toni

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

father Carmel Polidano, New Jersey usa

Il-Ħadd, 2 ta' Settembru 2012

Dears; Thank you for fixing the website. i am so sad that I cannot see the Transulazjoni but......., I am happy to hear the panigirku. Thank you and wish again happy feast . God bless you . Fr.c

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sam ellul, australia nsw

Is-Sibt, 1 ta' Settembru 2012

nawguralkom il festa tajab liz zrieraq kolla u hbieb niextieq inkun hemm pero xorta ser nihu piacir ghax ser nicelbra fil fathers day today love u all zrieraq

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

amy, zurrieq

Is-Sibt, 1 ta' Settembru 2012

il festa t tajba lil kullhadd

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Father Carmel Polidano, New jersey usa

Is-Sibt, 1 ta' Settembru 2012

I wish all the people of Zurrieq a great feast. I pray for all who had work so hard for the sucess of the feas,t. May God bless you espeecial the priets of the parish. Awguri.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Desiree Pace

Il-Ġimgħa, 31 ta' Awwissu 2012

Nixtiequ nawguraw il-Festa t-tajba liz-Zrieraq kollha specjalment lil dawk li jghixu 'l boghod minn xtutna specjalment lil Joe u l-Lourdes Grixti , lil Chalie u Antoinette Farrugia tal-Kanada, lil Tania Farrugia u lil Rosianne Bugeja li jinsabu l-Amerka. Proset lis-Surmast Josef Grech flimkien mal-bandisti u tan-nar ghall-ispettaklu tal-bierah. It-Talent Zurrieqi iddomina il-pjazza taghna ghad unur il-Patruna li hi tant ghal qalbna. Proset tassew!

Il-Familja Pace

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Spiru Cachia, Tampa Florida

Il-Ġimgħa, 31 ta' Awwissu 2012

Nixtieq nibaghat l isbah xewqat tal festa Sta. Katarina lil huti u l familji taghhom, Kumitat ,membri u hbieb u z Zrieraq kollha.Nixtieq nghid prosit lil volontiera kollha li b xi mod jew iehor ghinu biex il festa tkun success.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Bridget Bonello, Michigan USA

Il-Ġimgħa, 31 ta' Awwissu 2012

In selli ghaz-zrieraq waqt il-festa specjalment ghall-ommi Maudy u ghall- huti, u n-neputijiet

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Joe

Il-Ħamis, 30 ta' Awwissu 2012

Nista naghti suggeriment? Li kieku tibhdew itellghu il-ktieb tal-festa .pdf file mhux ahjar kieku? Ikun hawn hafna nies li jkunu jixtiequ kopja tieghu imma mhux dejjem ikun possibbli li wiehed jakkwista kopja. U dan jahdem ta' gid ghas-socjeta taghkom stess l tkun tista xorta wahda turi l-hidma taghha li tkun ghamlet matul is-sena. U anke dawk li jkunu hadfmu fuq il-ktieb, ix-xoghol taghhom ma jitgawdix biss ghand dawk li jkunu akkwistaw kopja hardcopy. Il-festa t-Tajba.

Tweġibiet

WebSite Administrator

Il-Ħamis, 30 ta' Awwissu 2012

Ghaziz Joe,
Grazzi hafna tas-suggeriment tieghek. Is-Segretarju tas-Socjeta' diga' ha nota tieghu u se jtellghu ghad-diskussjoni fi hdan il-Kumitat, hekk kif tghaddi l-festa.
Sa dan it-tant, f'isem l-istess Kumitat, nawgura lilek u 'l ta' madwarek, il-kumplament tal-festa mill-aqwa, sahha u l-barka tal-Patruna taghna Santa Katarina.


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

SAM CAMILLERI , SYDNEY AUSTRALIA

Il-Ħamis, 30 ta' Awwissu 2012

I WISH TO PASS ON MY BEST WISHES TO EVERYONE INVOLVED IN MAKING THIS BEAUTIFUL FESTA OF SANTA KATARINA THE SUCESS IT IS YEAR IN YEAR OUT .I AM SURE THAT IT WILL CONTINUE TO BE BECAUSE OF SO MANY DEDICATED PEOPLE TO OUR PATRON SAINT .I AM GREATLY ENJOYING ALL THE FESTIVITIES ON THE NET AS USUAL AND WHEN I AM WATCHING I TOTALLY IMERSE MYSELF THAT I AM IN THE PJAZZA WITH ALL THE PEOPLE .ENJOY YOURSELVES ALL OF YOU AND GOD BLESS .
HAVE A GREAT FESTA .INSELLI UKOLL GHAL MARK TONNA &MARTHESE .


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Catherine Formosa, Zurrieq

L-Erbgħa, 29 ta' Awwissu 2012

I wish everybody to enjoy our feast to the utmost both externly and internly , and many thanks to those persons who work voluntary all year round to decorate our streets to the best.
Viva Santa Katarina ta' Zurrieq ....
Catherine Formosa

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Palmista

It-Tlieta, 28 ta' Awwissu 2012

Proset lill-partitarji palmisti tal marc sabih u brijjuz li kellna l bierah, ghadu t tnejn u l pjazza kienet mimlija bin nies, veru proset, nghallmu lill haddiehor kif ghandha ssir festa kbira u sabiha!! brijju mill aqwa!

Viva l Patruna Ghaziza taghna, Omm iz-Zrieraq u Protettrici taz-Zrieraq kollha, VIVA SANTA KATARIA V.M!!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

caroline mangion

It-Tnejn, 27 ta' Awwissu 2012


hello hbieb,,,,jien caroline mangion ,,nixtieq nawguraw il festa t tajba lil kulhadd u proset talli izzommuna kumpanija tal genn
inselli ghalikom kolla u specjalment ghal mark
grazzi hbieb

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Charles fenech, Zejtun

It-Tnejn, 27 ta' Awwissu 2012

F,ismi u f,isem il-familja tieghi nawguralkhom festa mill-aqwa.Belandisti u Palmisti flimkien nghatu qima l-kbira Katarina.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft