Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Frar 2024
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

41 - 61 minn 2660 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Margaret Zammit & Vince MUSCAT, Zurrieq

Il-Ħadd, 25 ta' Awwissu 2013

Min qalbna nixtiequ l-festa t-Tajba lill-Sotto Kumitati kollha u liz-Zrieraq kollha specjaliment dawk li ghandhom ghal qalbhom il-Patruna tant ghaziza ghalina STA.KATARINA V.M. Padrunataz-ZURRIEQ.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Oreste Galea, Sliema

Il-Ħadd, 25 ta' Awwissu 2013

Bil-gisem nghix tas-Sliema imma fi qalbi bqajt iz-Zurrieq. Nghodd il-granet is-sena kollha sa ma tasal din il-gimgha ta' ferh kbir. U din is-sena nistennijha izjed b'herqa wara il-memorji tant koroh tas-sena l-ohra. Il-kontribut tieghi huwa minimu izda is-support morali lejn din il-festa huwa b'sahhtu daqs kemm kieku ghaddni zaghzugh nghix iz-Zurrieq. Insellem lill Kumitat, lill tan-nar u lis Sezzjonijiet kollha tas-Socjeta taghna. Minghajr il-hidma kontinwa u sfieqa taghhom zgur li ma tistax tittella' festa hekk kbira. Prosit u l- festa t-tajba liz-Zrieraq kollha.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

SAM CAMILLERI, SYDNEY.

Il-Ħamis, 22 ta' Awwissu 2013

I would like to pass on my best wishes to all the hardworking committees and people of Zurrieq that make this wonderful festa ta Santa Katarina so dear and close to our hearts I am sure that with the grace of god this years festa will be no different to previous years,allowing for last years unfortunate circumstances.
All the best to everyone &God bless all.
As always Viva Santa Katarina Padruna taz-zrieraq kolla
Regards Sam (tal -baglu )

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Teresa Jones, London UK

L-Erbgħa, 21 ta' Awwissu 2013

My husband and I would like to wish all my family and friends from Zurrieq Il- fest it tajba. We will be celebrating the feast of Santa katerina with our friends and family over here too. Viva Santa katerina. Love and best wishes from Tessie and Dave Jones from the UK.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josef barbara (kapsi), zurrieq

Il-Ħadd, 18 ta' Awwissu 2013

REGAW BDEW IDOQQU IL QNIEPEL,
NAHSEB JIEN LI SAR IL HIN,
BIEX NICELEBRAW L AKBAR FESTA,
IL FESTA TA KATARIN.

X HIN TOHROG MIL BIEB TA KNISJA,
DIK IL HARSA TIGBIDNA LEJK,
EMOZZJONI TQAJMILNA LILNA,
X HIN NARAW HARSA TA GHAJNEJK.

U MHUX TA B XEJN IDOQQU IL QNIEPEL,
GHAX QED JIFIRHU BIT TITULAR,
MAGHHOM IL BANDA KBIRA TIJAK,
IDOQQILNA KEMM AHNA KBAR.

U XI NAJDU LIL KULL SEZZJONI,
LI TA XOGHLOM JIHDU INTERESS,
IL VERA HAQQHOM PROSIT,
GHAX KULL SENA BIS SUCCESS.

FESTA KBIRA KULL SENA NAMLU,
DAN MA NIEQAF NAJDU QATT,
MIN HAWN JIEN NIXTIEQ NAWGURA,
IL FESTA IT TAJBA LIL KULLHADD.META TOHRO

Tweġibiet

jessie, mqabba

It-Tnejn, 19 ta' Awwissu 2013

prosit.vera poezija sabiha w hirga mill qalb PROSIT GHAL DARBA OHRA


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mario mangion, sydney

Il-Ħamis, 15 ta' Awwissu 2013

ghaddiet sena tigga qiesu il birah u nbhal issa il ferh li kenna regga qieghed fuqna u sikwit nisimaw u naraw fuq linternet xqieghed jigri dan iz zmien marivaljus tal festa tal patruna taghana nisperaw li ikolkom better luck din is senau kollox imur sewwa inslellu ghaz ZRIERAQ,il morda, il kummitat, ghal huti Katie u Rose,Sharongood luck mand GOD bless lil kulhadd viva SKVM ghal dejjem

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Margaret Zammit& Vince Muscat, ZURRIEQ

L-Erbgħa, 14 ta' Awwissu 2013

Nixtiequ min qalbna nawguraw is-surmast u l-ast.surmast ghall-kariga l-gdida.J'Alla Sta.KATARINA izommkom maghqudin u b'bhal kull sena naghmlu festa kbira goz-Zurrieq ghall- unur Patruna taghna Sta.Katarina V.M.Patruna taz-zrieraq kollha

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Joseph u Lorna Darmanin, Zurrieq

It-Tnejn, 29 ta' Lulju 2013

Nixtiequ minn qalbna nawguraw kull success lis-Surmast Josef Grech u lill-Assistent Surmast Alan Schembri ghall-kariga gdida taghhom. Huwa ferm ta' unur li jkollna Surmast u Assistent Surmast li huma Zrieraq u hargu t-tnejn minn hdan il-Banda Santa Katarina V.M.

Josef u Alan, nawgurawlkom li tkomplu tghollu isem il-Banda taghna kemm Malta kif ukoll barra minn xtutna!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Joyce Doyle, Ontario Canada

Il-Ħadd, 16 ta' Ġunju 2013

looking forward to celebrate Santa Katarina in Zurrieq i September of this year, can't wait

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Jesmond Sacco, Xlendi

Il-Ġimgħa, 31 ta' Mejju 2013

Proset lis-surmast tal-banda Santa Katerina Josef Grech. Awguri ghal Success kbir fil-kontribut siewi li qed jaghti lil banda Santa Katerina.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Owen, Marsaskala

Is-Sibt, 16 ta' Marzu 2013

Meta ha johrog ghall-bejgh is-CD tal-Marci Funebri li gie rrekordjat din is-sena pls?

Tweġibiet

Site Administrator

Il-Ġimgħa, 22 ta' Marzu 2013

Hi Owen...id-dettalji jinsabu fl-avviz li ghadu kemm hareg is-Segretarju u li jinsab fl-Ahbarijiet Recenti fuq dan is-sit.

Grazzi tal-interess li urejt.
Sahha


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Paul Attard, Birkirkara

Is-Sibt, 24 ta' Novembru 2012

Ghandi mistoqsija u nispera li xi hadd jilluminani; Jien minn dejjem ta' l-idea li l-festa liturgika ta' Santa Katerina tahbat fit-25 ta' Novembru, niftakarni nghid li ezatt xahar qabel il-Milied. Issa llum rajt fin-Nazzjon u kkonfermajt fis-'site' taghkom li dan sar fit-26. Jista xi hadd jispjegali jekk inhix zbaljat fil-memorja tieghi, forsi ghax issa kbirt fl-eta'! Xorta wahda nixtieq nawgura l-festa t-tajba lill-kumitat, bandisti, soci u liz-Zrieraq kollha!

Tweġibiet

WebSite Administrator

Is-Sibt, 1 ta' Diċembru 2012

Ghaziz Sur Attard

Grazzi tal-mistoqsija tieghek. Fil-fatt ghandek ragun tghid li l-Festa Liturgika tal-Patruna taghna Santa Katatarina V.M. tigi celebrata fil-25 ta' Novembru, ta' kull sena, xahar ezatt qabel il-Milied.
Pero wiehed irid jinnota li din is-sena, u din tista' tigri anke fi snin ohra, il-25 ta' Novembru kien il-Hadd, fl-istess jum li fih il-Knisja iccelebrat il-Festa ta' Kristu Sultan. Is-sollennita' ta' Kristu Sultan tiehu precedenza fuq kull festa ohra u kien ghalhekk li l-festa ta' Santa Katarina giet allura ccelebrata 'l ghada t-Tnejn 26 tax-xahar.

Kif semmejt qabel, dan il-kaz nistghu niltaqghu mieghu fi snin ohra meta z-zewg festi msemmija, jahbtu flimkien.

Nirringrazzjak mill-gdid tal-awguri tieghek u niehu l-opportunita' biex f'isem il-Kumitat, nixtieq lilek u 'l dawk kollha ta' madwarek, l-isbah xewqat, hena u sahha.

P.S. Skuzani li ttardjajt ftit biex wegibtek.


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sharon, zurrieq

Is-Sibt, 24 ta' Novembru 2012

nawgura festa tajba liz-zriraq kollha u dawk kollha li jpoggu santa katarina qabel kollox u nselli ghal mario lessju godwin u emigranti kollha li jinsabu barra xtutna

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Charlie Barbara, San Joe, CA

Il-Ġimgħa, 23 ta' Novembru 2012

Niextiq il Festa tajba lil kullhad . Viva Santa Katarina.
Charlie tal Patrun

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Margaret & Vince, Zurrieq

It-Tnejn, 19 ta' Novembru 2012

Nixtiequ l- FESTA T-TAJBA lil Kumitati kollha tas-socjeta Sta.Katarina.
Viva Sta.Katarina Padruna ta' Rahalna.Zommna dejjem maghqudin ghax ahna inhobbuk.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mario mangion, syney

Il-Ġimgħa, 16 ta' Novembru 2012

ghal kemm ma koniex lucky din is senna mhabba it temp qallil li inqalla laqwa li ma wegga hadd u xorta wahda kien hemm ferh kbir inhallu fid dejn ALLA, ghalkemm ahna morna lura qatt minsijien ,jiena u hija Alex ghamilna hafna hbiebu gawdajna il hbierija taghakom,nibatu insellu ghal ikom hafna , u jekk ALLa jislifna is sahha u lomor nisperaw li nergaw niltaqaw .VSK ghal dejjem

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Charlie, San Joe, CA

It-Tnejn, 10 ta' Settembru 2012

Sorry about the rain. Hope northing happened to the beautiful statue. How come no pctures this year?
Great Feast.

Tweġibiet

WebSite Administrator

It-Tnejn, 10 ta' Settembru 2012

Dear Charlie, Thanks for your comment and please put your mind at rest - no harm came to our precious statue of St Catherine, thanks to the Lord and thanks to the able bodied team of bearers that made sure that the statue is brought back to the safety and shelter of the Parish Church as swiftly as humanly possible.
As regards to pictures, these will be uploaded in due course.

Best wishes to you and your loved ones.


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Paul Attard, Birkirkara

It-Tlieta, 4 ta' Settembru 2012

Ghalkemm imwielediz-Zurrieq u kburi, u ghalkemm m'ghadnix daqstant dilettant tal-festi, xorta wahda l-festa ta' Santa Katerina ghadha f'qalbi; u ghalhekk dak il-hin li beda l-maltemp kien mohhni fikom u l-festi sbieh li tafu torganizzaw! Jiddispjacini ghal dak li gara imma perswaz li mhux se taqtghu qalbkom ghall-futur! Sahha dejjem u kuragg!!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Leanne, Zurrieq

It-Tlieta, 4 ta' Settembru 2012

Prosit tassew tal festa li organizajtu u prosit ta kif mexxejtu il hadd fil ghaxija vera il festa ma ntemmitx kif xtaqna pero xorta kienet festa kbira bhall ma ssir kull sena. Prosit.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Philip Schembri President, Zurrieq

It-Tlieta, 4 ta' Settembru 2012

Nixtieq niringrazzja lil kull min ghen biex stajna intellghu festa kbira f'gieh il-Patruna taghna Santa Katarina Vergni u Martri. Habba cirkustanzi li ma ghandniex kontroll fuqhom, it-tmiem tal-festa kien wiehed differenti - spiccajna l-festa f'ghaqda wahda, kulhadd jahdem flimkien ghal ghan wiehed - il-gid tas-socjeta'.

Min hawn nixtieq nirringrazzja lil kull min ghen biex is-sitwazzjoni tigi taht kontroll u ma jwegga hadd. Inheggeg biex l-ispirtu ta ghaqda u l-maturita li rajna fi tmiem il-festa jibqaw dejjem presenti f'hajjitna.

Santa Katarina Vergni u Martri, Patruna taghna, harisna minn kull deni.

Tweġibiet

Josef Chetcuti, Zurrieq

It-Tlieta, 4 ta' Settembru 2012

Prosit lillek u shabek tal kumitat centrali ghal organizzazjoni impekabli tal festa.


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft