Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Marzu 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

21 - 41 minn 2656 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Philip Schembri, President, Zurrieq

It-Tnejn, 2 ta' Settembru 2013

Kellna festa kbira u sabiha u dan bis-sahha ta kulhadd. Nixtieq nirringrazzja u nghid prosit kbira lil kulhadd nibda minn shabi tal-Kumitat Centrali, Sotto Kumitati, Sezzjonijiet, soci u ammiraturi tas-Socjeta'.
J'Alla nkomplu dejjem nahdmu flimkien bhalli bis-sahha tal-hidma taghna tikber iktar s-Socjeta u l-qima lejn il-Patruna taghna Santa Katarina Vergni u Martri.

Tweġibiet

SAM CAMILLERI , SYDNEY AUSTRALIA .

Il-Ħamis, 5 ta' Settembru 2013

Hi cousin josephine .Very well said, i do hope you are fine and all your family .Say hello to all relations at ZURRIEQ.I Watched the festa on the net and i felt that i was in the pjazza for the festa .
Sahha .Sam (tal Baglu )


Josephine Camilleri, B'Kara

It-Tlieta, 3 ta' Settembru 2013

Verament festa kbira u sabiha! Prosit l-ewwel nett lilek, Sur President, lis-Sumast il-gdid u l-kumitat u l-ghaqdiet kollha li taw s-sehem taghhom. Fejn hemm l-ghaqda, hemm is-sahha u rizultat ta' dan huwa s-success kbir tal-festa taghna ta' Santa Katarina. Nawguralkom aktar successi flikien halli tkomplu tferrhuna!

Josephine Camilleri (tal-Baglu)


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mario Bugeja, Zurrieq

It-Tnejn, 2 ta' Settembru 2013

Nixtieq nghid prosit lil dawk il-hafna nies li jahdmu ghall-festa u jaghmlu dan ix-xoghol biex iferrhu lil hafna zrieraq f'adwn iz-zminijiet. Minghajr dawn in-nies ma ssirx il-festa u ghalhekk j'Alla li t-temp jippermetti biex wara s-sagrificcji li jkunu ghamlu matul is-sena jkunu jistghu jaraw il-frott taghhom f'dawn il-granet.

Nitolbu lil Santa Katarina biex ix-xita taghmel fix-xitwa u mhux f'dawn il-granet halli s-success ta' din il-festa jispikka zgur.

Prosit.

Tifhira lil Santa Katarina

Santa Katarina
mis-sema harisna
biex f'dak li naghmlu tkun maghna
idejk itfa fuqna
biex mill-periklu tehlisna
ghannaqna ma qalbek
biex inhossu imhabbtek
minn fuqna taqlax dawk ghajnejk
biex zgur ahna nkomplu nhobbuk

Tweġibiet

sharon caqnuha , zurrieq

Il-Ħadd, 15 ta' Settembru 2013

grazzi mario kemm hi sabiha din talba ferm sabiha


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Kurt, Zurrieq

It-Tnejn, 2 ta' Settembru 2013

Prosit lil kulhadd ilbierah . Kienet festa mill-isbah, u ma kelniex maltemp kif kienu qalu. VSK!
www.unforgettableholiday.com

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Nicholas Aquilina, Mich, U S A

Il-Ħadd, 1 ta' Settembru 2013

Il-Festa t-tajba lil Kullhad

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Polly Cachia, Holland

Il-Ħadd, 1 ta' Settembru 2013

Il- festa t-tajba lil kulhadd specialment lil hija Arthur u l-familja tieghu , ohti Madelein u t- tfal , ohti Mary u Esther u z- zija Zora ( ta ' zrott).

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sylvana, san gwann

Il-Ħadd, 1 ta' Settembru 2013

minn qalbi nawgura il-festa t-tajba lil familja kollha tieghi u liz-zrieraq kollha,

viva santa katarina

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Carmelo, Zejtun

Is-Sibt, 31 ta' Awwissu 2013

Viva Santa Katarina

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Charlie Barbara, San Jose, California

Il-Ġimgħa, 30 ta' Awwissu 2013

Il Festa it-tajba lil kullhad VIVA SANTA KATARINA V.M>
Charlie tal Patrun

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Louis Spiteri, Bormla

Il-Ġimgħa, 30 ta' Awwissu 2013

Prosit tal-Programm Vokali u Strume3ntali tal-bierah, veru hadt pjacir, ghalkemm spicca fin-nofs siegha. Il-Festa t-Tajba liz-Zrieraq kollha.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Margaret& Vince Muscat, Zurrieq

Il-Ġimgħa, 30 ta' Awwissu 2013

Prosit ghas-Surmast zghazugh tal-Programm tal-bierah il-Hamis. Kuncert tal-livel gholi u prima klassi. Awguri surmast u l-asst.surmast u prosit lil kull min ha sehem fil-kuncert.IL-FESTA T-TAJBA LIL KULHADD

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Spiru Cachia, Tampa Florida

Il-Ġimgħa, 30 ta' Awwissu 2013

Din is-sena jien qed ingawdi l-festa maghkom u nixtieq nirringrazzja l-kumitat centrali u l-ohrajn , tax-xoghol volontarju li jaghmlu ghall-festa.Prosit u grazzi tax-xoghol kontinwu li taghmlu.Nixtieq il-festa t-tajba liz- Zrieraq kollha u nibqghu gentili ma kulhadd.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sister Derry Caruana, Gazzaniga -Bergamo

Il-Ħamis, 29 ta' Awwissu 2013

IL - FESTA IT-TAJBA LIZ-ZRIERAQ! INHASU LEJN SANTA KATARIN U NIMITAWHA.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Marisa, Malta

L-Erbgħa, 28 ta' Awwissu 2013

Awguri liz-Zrieraq ghal festa titulari tar-rahal tant sabih taz-Zurrieq. Trabbejt fid-dell ta' Santa Katarina, j'Alla dejjem inharsu lejha bhala xempju fid-dinja tal-lum! Awguri Palmisti!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Catherine, Zurrieq

L-Erbgħa, 28 ta' Awwissu 2013

Prosit kbira liz zghazagh palmisti tal marci u l brijju li qed jaghmlu matul din il gimgha...b herqa kbira nistennew il marc tal ewwel tridu ddedikat liz zghazagh...f kull marc qed nuru KEMM AHNA KBAR :) Viva l-Kbira Santa Katarina V.M il-Patruna u Protettrici tar-Rahal taz-Zurrieq!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Chris Bonnici, San Ġorġ - Ħal Qormi

It-Tnejn, 26 ta' Awwissu 2013

nawguralkom il-festa t-tajba. Din il-festa, trabbejt fiha minn ċkuniti u minn dejjem kont inħobbha. Jalla Santa KAtarina tkompli tieqaf magħkom u magħna lkoll ħalli flimkien nagħtu ġieħ, qima u foħrija lil din il-qaddisa Lixandrina

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Rita Attard, perth wa

It-Tnejn, 26 ta' Awwissu 2013

Nixtieq nibghat dan il- massagg liz- zrieraq kollha il- festa tajba hu j'Alla din is sena tergaw taghamlu festa sabieha hafna hu li jaddi kollox b'wicc il- gied.Nispera li nara li nkun nista nara il- festa fuq l'enternet. VIVA SANTA KATERINA PATRUNA TAZ- ZURRIEQ. Rita it tifla ta Natu.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Margaret Zammit & Vince MUSCAT, Zurrieq

Il-Ħadd, 25 ta' Awwissu 2013

Min qalbna nixtiequ l-festa t-Tajba lill-Sotto Kumitati kollha u liz-Zrieraq kollha specjaliment dawk li ghandhom ghal qalbhom il-Patruna tant ghaziza ghalina STA.KATARINA V.M. Padrunataz-ZURRIEQ.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Oreste Galea, Sliema

Il-Ħadd, 25 ta' Awwissu 2013

Bil-gisem nghix tas-Sliema imma fi qalbi bqajt iz-Zurrieq. Nghodd il-granet is-sena kollha sa ma tasal din il-gimgha ta' ferh kbir. U din is-sena nistennijha izjed b'herqa wara il-memorji tant koroh tas-sena l-ohra. Il-kontribut tieghi huwa minimu izda is-support morali lejn din il-festa huwa b'sahhtu daqs kemm kieku ghaddni zaghzugh nghix iz-Zurrieq. Insellem lill Kumitat, lill tan-nar u lis Sezzjonijiet kollha tas-Socjeta taghna. Minghajr il-hidma kontinwa u sfieqa taghhom zgur li ma tistax tittella' festa hekk kbira. Prosit u l- festa t-tajba liz-Zrieraq kollha.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

SAM CAMILLERI, SYDNEY.

Il-Ħamis, 22 ta' Awwissu 2013

I would like to pass on my best wishes to all the hardworking committees and people of Zurrieq that make this wonderful festa ta Santa Katarina so dear and close to our hearts I am sure that with the grace of god this years festa will be no different to previous years,allowing for last years unfortunate circumstances.
All the best to everyone &God bless all.
As always Viva Santa Katarina Padruna taz-zrieraq kolla
Regards Sam (tal -baglu )

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Teresa Jones, London UK

L-Erbgħa, 21 ta' Awwissu 2013

My husband and I would like to wish all my family and friends from Zurrieq Il- fest it tajba. We will be celebrating the feast of Santa katerina with our friends and family over here too. Viva Santa katerina. Love and best wishes from Tessie and Dave Jones from the UK.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft