Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Frar 2024
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

21 - 41 minn 2660 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Rita, Western Australia

Il-Ħamis, 4 ta' Settembru 2014

nawgura liz- Zrieraq kollha il- festa tajba hu nispera li jadi kollox b'wicc il gid. Viva SANTA KATERINA IL- PATRUNA TAR- RAHAL TAGHNA.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josephine Camilleri, B'Kara

It-Tlieta, 2 ta' Settembru 2014

Minn qalbi nixtieq nirringrazzja lill- kumitati u sezzjonijiet kollha tal-Banda SANTA KATARINA ghal attivitajiet kollha. Fost l-ohrajn, il-Kuncert tal-Baned ta' nhar il-Hamis, tal-Pop Concert tal-Gimgha. Prosit lil kull min qed jghin fl-armar, u lil min ta sehmu ghal festa taghna ta' SANTA KATARINA!

Inkomplu niltaqghu matul din il-gimgha! Ha nifirhu u niccelebraw flimkien!

Hello Cousin Sam, wish you were here! I remember you each year during our feast! Take care, give my regards to all your family! xx

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sharon, zurrieq

Il-Ħadd, 6 ta' Lulju 2014

nawgura banda taghna ikbar wahda fiz zurrieq u partitarji li hemm ma banda li surmast josef grech u assistent surmast alan schembri.ewwel banda li sifret 7 safra

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sharon, zurrieq

Il-Ħadd, 15 ta' Settembru 2013

nixtieq nghid grazzi kulhadd tal-festa kbira li kellna,santa katarina ta dahla ha jsir pls

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Philip Schembri, President, Zurrieq

It-Tnejn, 2 ta' Settembru 2013

Kellna festa kbira u sabiha u dan bis-sahha ta kulhadd. Nixtieq nirringrazzja u nghid prosit kbira lil kulhadd nibda minn shabi tal-Kumitat Centrali, Sotto Kumitati, Sezzjonijiet, soci u ammiraturi tas-Socjeta'.
J'Alla nkomplu dejjem nahdmu flimkien bhalli bis-sahha tal-hidma taghna tikber iktar s-Socjeta u l-qima lejn il-Patruna taghna Santa Katarina Vergni u Martri.

Tweġibiet

SAM CAMILLERI , SYDNEY AUSTRALIA .

Il-Ħamis, 5 ta' Settembru 2013

Hi cousin josephine .Very well said, i do hope you are fine and all your family .Say hello to all relations at ZURRIEQ.I Watched the festa on the net and i felt that i was in the pjazza for the festa .
Sahha .Sam (tal Baglu )


Josephine Camilleri, B'Kara

It-Tlieta, 3 ta' Settembru 2013

Verament festa kbira u sabiha! Prosit l-ewwel nett lilek, Sur President, lis-Sumast il-gdid u l-kumitat u l-ghaqdiet kollha li taw s-sehem taghhom. Fejn hemm l-ghaqda, hemm is-sahha u rizultat ta' dan huwa s-success kbir tal-festa taghna ta' Santa Katarina. Nawguralkom aktar successi flikien halli tkomplu tferrhuna!

Josephine Camilleri (tal-Baglu)


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mario Bugeja, Zurrieq

It-Tnejn, 2 ta' Settembru 2013

Nixtieq nghid prosit lil dawk il-hafna nies li jahdmu ghall-festa u jaghmlu dan ix-xoghol biex iferrhu lil hafna zrieraq f'adwn iz-zminijiet. Minghajr dawn in-nies ma ssirx il-festa u ghalhekk j'Alla li t-temp jippermetti biex wara s-sagrificcji li jkunu ghamlu matul is-sena jkunu jistghu jaraw il-frott taghhom f'dawn il-granet.

Nitolbu lil Santa Katarina biex ix-xita taghmel fix-xitwa u mhux f'dawn il-granet halli s-success ta' din il-festa jispikka zgur.

Prosit.

Tifhira lil Santa Katarina

Santa Katarina
mis-sema harisna
biex f'dak li naghmlu tkun maghna
idejk itfa fuqna
biex mill-periklu tehlisna
ghannaqna ma qalbek
biex inhossu imhabbtek
minn fuqna taqlax dawk ghajnejk
biex zgur ahna nkomplu nhobbuk

Tweġibiet

sharon caqnuha , zurrieq

Il-Ħadd, 15 ta' Settembru 2013

grazzi mario kemm hi sabiha din talba ferm sabiha


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Kurt, Zurrieq

It-Tnejn, 2 ta' Settembru 2013

Prosit lil kulhadd ilbierah . Kienet festa mill-isbah, u ma kelniex maltemp kif kienu qalu. VSK!
www.unforgettableholiday.com

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Nicholas Aquilina, Mich, U S A

Il-Ħadd, 1 ta' Settembru 2013

Il-Festa t-tajba lil Kullhad

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Polly Cachia, Holland

Il-Ħadd, 1 ta' Settembru 2013

Il- festa t-tajba lil kulhadd specialment lil hija Arthur u l-familja tieghu , ohti Madelein u t- tfal , ohti Mary u Esther u z- zija Zora ( ta ' zrott).

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sylvana, san gwann

Il-Ħadd, 1 ta' Settembru 2013

minn qalbi nawgura il-festa t-tajba lil familja kollha tieghi u liz-zrieraq kollha,

viva santa katarina

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Carmelo, Zejtun

Is-Sibt, 31 ta' Awwissu 2013

Viva Santa Katarina

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Charlie Barbara, San Jose, California

Il-Ġimgħa, 30 ta' Awwissu 2013

Il Festa it-tajba lil kullhad VIVA SANTA KATARINA V.M>
Charlie tal Patrun

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Louis Spiteri, Bormla

Il-Ġimgħa, 30 ta' Awwissu 2013

Prosit tal-Programm Vokali u Strume3ntali tal-bierah, veru hadt pjacir, ghalkemm spicca fin-nofs siegha. Il-Festa t-Tajba liz-Zrieraq kollha.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Margaret& Vince Muscat, Zurrieq

Il-Ġimgħa, 30 ta' Awwissu 2013

Prosit ghas-Surmast zghazugh tal-Programm tal-bierah il-Hamis. Kuncert tal-livel gholi u prima klassi. Awguri surmast u l-asst.surmast u prosit lil kull min ha sehem fil-kuncert.IL-FESTA T-TAJBA LIL KULHADD

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Spiru Cachia, Tampa Florida

Il-Ġimgħa, 30 ta' Awwissu 2013

Din is-sena jien qed ingawdi l-festa maghkom u nixtieq nirringrazzja l-kumitat centrali u l-ohrajn , tax-xoghol volontarju li jaghmlu ghall-festa.Prosit u grazzi tax-xoghol kontinwu li taghmlu.Nixtieq il-festa t-tajba liz- Zrieraq kollha u nibqghu gentili ma kulhadd.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sister Derry Caruana, Gazzaniga -Bergamo

Il-Ħamis, 29 ta' Awwissu 2013

IL - FESTA IT-TAJBA LIZ-ZRIERAQ! INHASU LEJN SANTA KATARIN U NIMITAWHA.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Marisa, Malta

L-Erbgħa, 28 ta' Awwissu 2013

Awguri liz-Zrieraq ghal festa titulari tar-rahal tant sabih taz-Zurrieq. Trabbejt fid-dell ta' Santa Katarina, j'Alla dejjem inharsu lejha bhala xempju fid-dinja tal-lum! Awguri Palmisti!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Catherine, Zurrieq

L-Erbgħa, 28 ta' Awwissu 2013

Prosit kbira liz zghazagh palmisti tal marci u l brijju li qed jaghmlu matul din il gimgha...b herqa kbira nistennew il marc tal ewwel tridu ddedikat liz zghazagh...f kull marc qed nuru KEMM AHNA KBAR :) Viva l-Kbira Santa Katarina V.M il-Patruna u Protettrici tar-Rahal taz-Zurrieq!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Chris Bonnici, San Ġorġ - Ħal Qormi

It-Tnejn, 26 ta' Awwissu 2013

nawguralkom il-festa t-tajba. Din il-festa, trabbejt fiha minn ċkuniti u minn dejjem kont inħobbha. Jalla Santa KAtarina tkompli tieqaf magħkom u magħna lkoll ħalli flimkien nagħtu ġieħ, qima u foħrija lil din il-qaddisa Lixandrina

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Rita Attard, perth wa

It-Tnejn, 26 ta' Awwissu 2013

Nixtieq nibghat dan il- massagg liz- zrieraq kollha il- festa tajba hu j'Alla din is sena tergaw taghamlu festa sabieha hafna hu li jaddi kollox b'wicc il- gied.Nispera li nara li nkun nista nara il- festa fuq l'enternet. VIVA SANTA KATERINA PATRUNA TAZ- ZURRIEQ. Rita it tifla ta Natu.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft