Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Settembru 2019
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

261 - 281 minn 2655 << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>

adrian

L-Erbgħa, 1 ta' Settembru 2010

kemm int kbira katarina
ahna z zrieraq nhobbuk
inti omm iz-Zrieraq kollha u go qalbna lkoll noghozuk

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josef Chetcutri, Burmarrad

L-Erbgħa, 1 ta' Settembru 2010

Nawgura il festa t tajba lil shadi kollha as socjeta muzikai Santa Katarina VM u l partitarji ta din il festa kbira. Jidispjacini li min habba ragunijiet familjari ma nistax inkun prezenti hemm biex ingawdi il festa maghkom, u ghalhekk minn hawn nixtieq nghid proset kbira lil sotto kumitat radju li bis servizz li qed jaghmlu qed inkun nista insegwi xi ftit il festa. Proset.
Viva Santa Katarina VM

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Spiru Cachia, Tampa Florida U S A>

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2010

Nixtieq il festa t tajba lil Kumitat membri u hbieb u z Zrieraq kollha. Prosit kbira lil minn hadem u ta sehmu ghal festa.Inselli ghal huti kollha u l familji taghhom ul hbieb.Grazzi kbira tmur lil min jghin biex iwassal il festa lilna l emigranti imxerdin ma 4 rjieh tad dinja.Hudu pjacir u nuru rispett lejn HUTNA z Zrieraq u kulhadd. Viva Sta. Katarina.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mary bonnici, zurrieq

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2010

Nixtieq nghid proset lis-sotto kumitat kultura tas-serata tal-Lejla Katarinjana li kienet il-Hamis 26 t' Awissu gewwa l-Misrah ir-Repubblika u li kienet ta'livel gholi. Proset kbira lil min ta' s-sehem tieghu fil Re-enactment tat-tieni gwerra Dinjija u lil min kien back stage.IL-kitba kienet ta'Joe u Martina Demicoli u direzzjoni ta'Joe demicoli. grazzi li tajtuna c-cans li niehdu sehem fil Re-enactment li konna familja wahda. NIXTIEQ NAWGURA L-FESTA T-TAJBA LIZ-ZRIERAQ KOLLHA. VIVA SANTA KATARINA

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Joe & Lourdes Grixti, Brampton, Ont; Canada

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2010

Nhar il-hadd smajna c-ceremonja tal-hrug minn nicca u rajna c-ceremonja tal-kuruni fil-pjazza. Ahna nixtiequ liz-Zrieraq kollha specjalment lilkhom tal-kumitat, lil-qrabatna u lil-hbieb taghna kollha b'mod specjali lil-Katie Abdilla (tac-caqnu) il-festa t-tajba. Nhar l-hadd narawkom fuq l-komputer. Bye for now, Joe & Lourdes. VIVA SANTA KATARINA!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

ENERGIJA PALMISTA, Zurrieq

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2010

Proset Proset Proset Proset Proset Proset Proset ta' kollox...
wowwww il marc tal bierah!! Ghadu t Tnejn u hrigna b'energija liema bhalha...energija palmista!!! briju mill aqwa kif nafu naghmlu ahna l palmisti zrieraq biss u biss....
proset ta kollox..

U b'vuci wahda ilkoll nghidu:
VIVA L KBIRA KATARINA IL PATRUNA TAZ ZURRIEQ!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

josette fino, zurrieq

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2010

Nixtiq nejd proset lil tal-muzew u l-arcipriet al quddies li ghamlu lit-tfal al okazjoni tal-festa ax vera kinet sabiha.grazzi

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mark, bubaqra

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2010

jek awn min ghandu il viedios tan nar u tal briju itfawom fuq is site pls grazzi

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Charlie Barbara, San Jose, California

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2010

Awguri u Festa Tajba Viva Santa Katarina V.M.

I like to know if you can print a full program especially the services that are held in the church, I follow daily your site which I enjoy very much.
Keep up the good work and wishing you a GREAT FEAST DAY.
Thank you and God Bless.
Charlie tal Patrun

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

josette fino, zurrieq

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

NATI FESTA TAJBA LIZ-ZRIERAQ KOLLA SPECJALMENT LIL PARTITARJI TA S.KATARINA VERGNI MARTRI U SPECJALMENT LIL FAMILJA TAL-BAJGIK,TAL-MACAJ U TAC-CAWCA U LIL KUL MIN JGHIN FL-ARMAR.
VIVA SANTA KATARINA AL DEJJEM

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

kevin pace, belandist zejtuni

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

f ismi u fisem shabi tas sezzjoni partitarji belandisti nixtieq nawguralkom festa millaqwa u mill isbah u proset ta dak kollhu li qed taghmlu dejjem ad unur il patruna taghna sta katarina nawguralkom hbieb

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

josefkapsi, zurrieq

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

nixtieq nghid prosit kbira lil kull sezzjoni tax xoghol li intom tamlu b hafna sagrificju kbir, fil waqt li nappella biex inkunu ta ezempju kbir lil kull min izurna, li ahna ilkoll nies maturi u li nafu nihdu pjacir u fl istess hin natu pjacir. nixtieq nawgura il festa it tajba liz zrieraq kollha.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Rita, Perth Australia

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

Bajta wahda il-koll kemm ahna nghajtu f'daqqa Viva Santa Katarina V.M. Jiena Rita Attard [Farrugia] it- tifla ta Natu mill l'Australia [Perth] min qieh qalbi nixtieqilkom il- festa t-tajba 2010. Nispera din is-sena jerga jkollkom festa mill l-isbah fiz- Zurrieq. Jiddispjacini hafna li din is-sena mhux ser inkun maghkom biex niccelebra din il-festa sabieha taghna. Ghalhekk minn qalbi niextieq nawguralkom il-festa t-tajba lil kullhadd.Viva Santa Katarina V.M. il- Patruna taz- Zurrieq.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Jean Luke, Zurrieq

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

Proset kbira lis-sotto kumitat armar ghas-success li ghamlu l-bierah

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Catherine, Zurrieq

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

Proset hafna tal-bierah, hrug minn nicca tal vara artistika ta Santa KAtarina hallini bla kliem u f'dak il mument kont emozzjonata hafna meta rajt lil padruna taghna hierga mill knisja ddedikata lilha: Knisja Santa Katarina V.M u kif qed insemmi l Knisja ma nistax ma nghidx proset lil kull min jiehu hsieb jarmaha, vera knisja armata mill isbah, brazzi, damask u fuq kollox il vara li hi kollox!! Ghal darba f sena l knisja tiehu dehra mill isbah, tilbes il libsa tal festa ghaziza taghna u tkun imzejna mill aqwa propju fil festa titulari taghna!!

Nixtieq nghid proset minn qalbi lil sotto kumtitati kollha fi hdan is-Socjeta Muzikali Santa Katarina V.M tax xoghol siewi u hidma bla heda li jaghmlu matul is sena kollha u li taghti l frott fil festa ghaziza taghna..Proset minn qalbi lil kulhadd u
VIVA L-KBIRA SANTA KATARINA V.M IL PATRUNA TAZ ZRIERAQ KOLLHA!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

linda

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

proset ta kollox

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Martina , Zurrieq

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

proset tal- bierah !! l-armar ta' blue groto avene !

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

KENNETH FARRUGIA, ZURRIEQ

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

NIXTIEQ NAWGURA IL FESTA TAJBA LIS SOCJETA SANTA KATARINA ,LIL MEMBRI , PARTITARJI U AMMIRATURI TA DIN IL-FESTA MINGHAND KENNETH FARRUGIA KUNSILLIER . KIF UKOLL F,ISEM IL-KUMITAT TIEGHI TAL PARTIT LABURISTA ZURRIEQ .

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

SAM CAMILLERI , SYDNEY AUSTRALIA

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

I WOULD LIKE TO FIRST AND FOREMOST CONGRATULATE ALL THE HARDWORKING PEOPLE WHO CREATED SUCH A BEAUTIFUL PIECE OF ARTWORK WHICH US ZRIERAQ SHOULD WE PROUD OF .TRIQ BLUE GROTTO NOW LOOKS A GREAT PIECE OF ARTWORK ,SEEING IT ON THE WEBSITE .I PERSONALLY WOULD LIKE TO WISH EVERYONE AT ZURRIEQ ALL THE BEST FOR THE FESTA AND ALSO WE SHOULD HEAD THE WORDS OF MR ANTHONY BONNICI THE HONARY PRESIDENT BECAUSE HIS WORDS WILL GO A LONG WAY THAT OUR FESTA AND OUR PLACE OF ZURRIEQ WILL BE A PLACE THAT VISITORS WILL WANT TO VISIT AT ALL TIMES .I WAS THERE 4 YEARS AGO AND HOPEFULLY I WILL RETURN IN THE FUTURE .I WISH EVERYONE ALL THE BEST FOR THE FESTA AND AS ALWAYS WHEN I SAW THE PHOTOS OF HRUG MIN NICCA I STARTED CRYING WITH ALL THE JOY OF SEEING THAT FAMOUS STATUE ONCE AGAIN .ONCE AGAIN TAKE CARE ALL AND GOD BLESS EVERYONE .AS ALWAYS VIVA IL KBIRA KATARINA PATRUNA TAZ ZRIERAQ KOLLHA .

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Christian cicru, Belandist Zejtuni

Il-Ħadd, 29 ta' Awwissu 2010

Nawguralkom l-festa t-tajba u mimlija successi! J`Alla Santa Katarina izzom idejha fuqna z-zewg ghaqdiet tal-istess padruna u tharsilna dil-hbiberija kbira li ghandna ahna il-Belandisti u l-Palmisti. Viva Santa Katarina Patruna taz-Zurrieq u z-Zejtun!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft