Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Frar 2024
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

2641 - 2660 minn 2660 << < 129 130 131 132 133

Josef Grech

Il-Ħamis, 26 ta' Awwissu 2004

Nixtieq nghid prosit lis-surmast u lill-banda Santa Katarina tal-programm meraviljuz li tellghu nhar is-Sibt 21 t'Awissu fl-okkazjoni ta' l-inawgurazzjoni ta' l-Arkivju uniku tal-Banda u tas-Sala Guzeppi Gauci. Nhar is-Sibt ergajna kkonfermajna li tal-Palma huma l-aqwa fiz-Zurrieq ghall-organizzazzjoni u l-isfidi kbar li nidhlu ghalihom b'success. Prosit u grazzi lil kull min hadem biex dan l-avveniment kien success kbir. Irrid nawgura l-festa t-tajba liz-Zrieraq kollha specjalment lil dawk li ghandhom ghal qalbhom il-festa tant ghaziza tal-patruna taghna Santa Katarina VM. Viva l-festa tat-titular l-ewwel u l-akbar festa fiz-Zurrieq.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

alfredo mangion

Il-Ħamis, 26 ta' Awwissu 2004

prosit lill-banda u lis-surmast tal-programm tal-21 ta awissu u b harsitna l quddiem nistennew nhar il-hamis 2 ta settembru biex naghtu taghlima lill-min qieghed jipprova jbaxxi l-isem u l istorja glorjuza tal-banda u s socjeta taghna

forza palmisti u vsk

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Cettina

Il-Ħamis, 26 ta' Awwissu 2004

Huti ghandna Wed-site sabiha u profesjonali nitlobkom bl-umilta kollha ibzaw ghalija .Il-guest book ghamlu uzu sew minnu tuzawhx bhala chat room jekk xi hadd irried iwiegeb lil xi hadd jikumunika mieghu b'email .Ghatu l-awguri minn fuqu ghatu l-oppinjoni taghkom fuq is-site imma certu diskors bla sens u ma jaghmel gid lil hadd halluh barra.Minn ma jismax minn dan l-apell ghalija personali ifisser li la ghandu ghal qalbu s-socjeta u wisq aktar lil mahbuba taghna ZrieraQ SANTA KATARINA .Viva il-Padruna taz-zrieraq .Viva SANTA KATARINA li tant inhobb u nghozz go qalbi u ma nhalli lil hadd ihamgielha isiemha.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Steve Cassar

L-Erbgħa, 25 ta' Awwissu 2004

Keep up the good work.
I am interested in giving a helping hand with this project.
Send me an emial with your mobile/tel number and I will call you

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Ghaxqi (11sena)

L-Erbgħa, 25 ta' Awwissu 2004

Hi hbieb ghandkom veru site sabih u mimli bl-affarijiet mill-aqwa. Ghallavolja jiena ghaxqi imma xorta nattendi ghal festa tal-Padruna u Parocca Santa Katarina.Nixtieq nghid proset ghar-radju ghallavolja ghadu ma'bediex sewwa bill-proggrammi. Min jaf x'ha tkun is-sorpriza din is-sena . Intom mhux maz-Zurrieq biss maghrufin izda ma Malta kollha u issa ha tkun maghrufa din il-festa ghanke barra minn Malta.Nghid wkoll lil dawk iz-zaghzagh biex ma jilletikawx ghax inkella il-festa tal-parocca mas-sierx u jekk jghrukom taghtux kashom ghax dawk qedin hemm biex ihassru l-festa. Avvviz zghir qabel ma nawgura l-festa t-tajba lilkom kollha Nhar Il-hamis 2 ta' Settembru Ejjew ha taraw l-ispettaklu sabih ta'l-isparar minn fuq il-kazin. Nghid proet lil ta'l-armar talli sebhu it-toroq taz-zurrieq kolla.Nawgura l-festa t-tajba lilkom kollha . Nixtieq li nigi nhara dik il-fesa sabiha li hadd ma jaghmel bhala. Sahha U hudu gost
VSKVM
VIVA L-PARROCCA .

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Miguel Mangion

L-Erbgħa, 25 ta' Awwissu 2004

Hi Hbieb
Zrieraq. Nixtieq nghid lil dak li ma jurix ismu biex ma jisthix jew ibiddel ismu biex ma jkun l-istess. Ha ninfurmak li Ghaxqi (11sena)huwa jiena. Imma issa rrid inkun naf minn hu dak li l-ahhar darba kiteb bhala isem "gurdien". Tibzawx turu ismkom jew tisthux ghax dan ha namluh ghal dan il-website sewwa u biex nuru li l-Palmisti huma veru kbar u ma jibzghaux juru isimhom. Sahha u ghamlu kif ghedilkom uru li l-Palmisti huma l-akbar gewwa Zurrieq u gewwa Malta.
VSK

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

MARTIN FARRUGIA

L-Erbgħa, 25 ta' Awwissu 2004

Hi meta tkunu tridu tghidu xi haga ta ghiduha b'mod car mhux ma jintaraf xejn. Nghid lis-sur Miguel li gurdien huwa jiena. Issa la kuntentajtek serrahtlek mohhok. Sahha U ghamlu kif qalilkom is-Sur Miguel Mangion. vsk

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mario Micallef

It-Tlieta, 24 ta' Awwissu 2004

Prosit hbieb tal-website li ghamiltu. Nawguralkom festa mill-isbah minghajr trouble minn ta' kontrikom. Tistghu taghmluli link mal-website tal-Ghaqda tan-Nar San Sebastjan ta' Hal Qormi. Taghkom ilha ghomor illinkjata go fiha. Napprezzaw dan il-gest kieku.KEEP IT UP!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

SYLVANA MICALLEF

It-Tlieta, 24 ta' Awwissu 2004

hi hbieb! veru website sabiha. niltqaw il-gimgha diehla ghal festa. nawgura l-festa tajba lil ta cuceppi kollha specjalment lil ommi missieri u huti .
viva st. katerina

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Miguel Mangion

It-Tlieta, 24 ta' Awwissu 2004

Hi hbieb
Regeghet waslet il-festa tal-parrocca.Nisperaw li ma jinqalax glied. Nixtieq nghid proset tas-cd il-gdida li ghamiltu.Ghanda veru marci sbieh.Kolplu sejrin hekk ghax vera tkunu bomba.Niltaqghu Hadd iehor jekk il-bambin irid. Hi u hierga l-kbira taghna cacpula bil-qawwi.

Sahha


Viva Santa Katarina V.M u gharusa ta' Gesu'.

Viva il-paracca

Viva l-festa tat-titular

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

TEDDY

It-Tlieta, 24 ta' Awwissu 2004

HI HBIB ZRIRAQ
LEWWEL NIXTIQ NEJD PROSIT TA DAN IS SITE SABIH HU NIXTIQILKHOM LI IKOLKHOM FESTA SABIHA KIEF DEJJEM TKUN INSELLI GHAL BIBIB KOLLA TAZ-ZURRIEQ KOLLA AND KEEP UP THE GOOD WORK.
REGARDS TEDDY AXIAQ

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

JURGEN

It-Tnejn, 23 ta' Awwissu 2004

PROSET .NARAKOM FIL FESTA KBIRA TAKOM BHALL TANA TA SAN BASTJAN PATRUN TA MALTA

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

M. Zerafa

It-Tnejn, 23 ta' Awwissu 2004

Prosit. Dan hu mezz ideali biex tilhqu lil dawk iz-Zrieraq li ghad li m'ghadhomx joqoghdu r-rahal, il-festa torbothom ma tfulithom, hbiebhom, ir-rahal u, fuq kollox, ma' Sta. Katarina. niltaqghu fil-festa.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Manuel Abdilla

It-Tnejn, 23 ta' Awwissu 2004

Prosit hafna... nawguralkom kull success ghal din il-website, kif ukoll kull success ghall-festa tal-Patruna u mahbuba taghna Santa Katarina Vergni u Martri ta' Lixandra. Niltaqa' mas-semmiegha taghna kollha fuq ir-Radju...

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Janice

It-Tnejn, 23 ta' Awwissu 2004

Proset hafna tas-site mark vera tal-genn xi haga ohra bis-sens bhal ma nafu naghmlu ahna BISS ahna il-PALMISTI :) nawgura il-festa it-tajba lil kulhadd u ejjew ha naqbzu fil-marc :) cu there!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Rosanne Bugeja

Il-Ħadd, 22 ta' Awwissu 2004

Prosit hafna tal-website vera gejja sabiha. Prosit tal-idea ta' tlett lingwi differenti ghax b'hekk qed jikber l-isem ta' Santa Katarina u tas-Socjeta Santa Katarina mad-dinja kollha u zommu li Zrieraq emigranti infurmati bl-attivitajiet tas-socjeta.

Nixtieq nibghat l-awguri ghal festa tajba liz-Zrieraq kollha u naccertakom li maghkom ha nkun ingawdi l-festa tal-Padruna taghna Santa Katarina permezz tal-internet. J'Alla Santa Katarina tibqa zomm idejha fuqna dejjem. V.S.K.V.M.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mark Cassar

Is-Sibt, 21 ta' Awwissu 2004

Aw nies, din hija s-site il-gdida tas-socjeta Muzikali Santa Katarina V.M. taz-Zurrieq.

Il-Website ghada mhix lesta komplutament bhal ma tistghu taraw pero din ser tibda tigi updated regolarment biex b'hekk dejjem tkunu tistghu issibu l-ahhar informazzjoni fuq il-festa, attivitajiet u kull informazzjoni li ghandu x'jaqsam mas-socjeta.

Il-quddiem ser tkunu tistghu tsewgu l-festa online permezz ta' live streaming li ser tkun gewwa s-sezzjoni "FESTA".

Ghalhekk zuru din is-site regolarment

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Cettina

Is-Sibt, 21 ta' Awwissu 2004

Prosit hafna ghalkemm ghada mhux lesta s-site tidher li qed tinbena bi profesjonalita u b'dedikazjoni.Nixtieq nirringrazjakom f'isem shabi li qedin imsefrin u ghandhom l-opportunita li jgawdu l-festa maghna.Grzzi u Prosit

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

daniel Bonnici

Is-Sibt, 21 ta' Awwissu 2004

prosit lil kulhadd u jalla tibqaw tiehdu hsieb din il website. prosit mil gdid u il festa tajba lil kulhadd

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Nicky Saliba

Is-Sibt, 21 ta' Awwissu 2004

Hi to all .......I missed it tonight i am sure all went very well.....take care and keep up the good work...

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft