Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ottubru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

2601 - 2621 minn 2659 << < 127 128 129 130 131 132 133 > >>

Patrick Ellul

Is-Sibt, 4 ta' Settembru 2004

Very professional website. keep it up. VSK.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Lucrecia Dufoo Villegas

Is-Sibt, 4 ta' Settembru 2004

I've just seen Zurrieq from the images that you show on the web cam and I think it is AMAZING!!! I hope that everyone has a gorgeous time at the festa!!!! I might be there next year!!!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

MANWEL

Is-Sibt, 4 ta' Settembru 2004

PROSIT TAL- HIDMA KOLLA LI SSIR MINN KULHADD BIEX DIN IL-FESTA TKOMPLI TIKBER U TIBQA L-AQWA FESTA FIZ-ZURRIEQ VIVA SANTA KATARINA

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

NEIL ZAMMIT

Il-Ġimgħa, 3 ta' Settembru 2004

HBIEB,
GHALKEMM JIENA M'INHIX ZURRIEQI, XORTA WAHDA NIFREKWENTA L-KAZIN TA SPISS (PERESS LI NDOQQ MAL-ISTESS BANDA TAS-SOCJETA'). GHALHEKK INHOSNI FERM KBURI LI NGHAMEL PARTI MINN DIN IL-BANDA HEKK GLORJUZA U BI STORJA ECCELLENTI. MINN QALBI NIXTIEQ NAWGURA L-FESTA T-TAJBA LIL SHABI L-BANDISTI, LIL-KUMITAT U LIZ-ZRIERAQ KOLLHA.

VIVA SANTA KATARINA V.M.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Bruce Busuttil

Il-Ġimgħa, 3 ta' Settembru 2004

Prosit lil tan-nar u lill-Banda Santa Katarina ta' l-ispettaklu li ghamlu l-bierah. Fi pjazza mimlija daqs bajda urejna hilitna mhux liz-Zrieraq biss imma lil Malta kollha.

VIVA SANTA KATARINA VM

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mark

Il-Ġimgħa, 3 ta' Settembru 2004

Aw nies, nixtieq nghid prosit kbira lil kull min ha sehem biex ittella l-programm fantastiku li kellna lbierah. Nghid prosit kbira lis surmast taghna Francis falzon kif ukoll lil assistent surmast il-gdid Mario Testa fejn ilbierah gie mahtru ufficjalment bhala assistent surmast.

Nghid prosit kbira ukoll lil dawk kollha li kellom x'jaqsmu man-nar li kien hemm sinkronizzat fl-ahhar silta muzikali fejn it-timing kien eccellenti u l-ballun ta l-ahhar kien vera preciz. Prosit hafna u nies dan huwa wihed mill-ftit jekk mhux l-uniku programm muzikali li jkun sinkronizzat bin-nar live gewwa Malta. Prosit ferm lil kulhadd u l-festa t-tajba :-)

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Gabriel Camenzuli

Il-Ġimgħa, 3 ta' Settembru 2004

Nawguralkom il festa t-tajba. Prosit tal-website. Jekk tistghu ghamlu xi ritratti ta l-armar sabih li hemm. Grazzi.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

ghaxqi

Il-Ħamis, 2 ta' Settembru 2004

il-festa it tajba tal-parocca fiz-zurrieq ad unur il-patruna taz zurrieq Santa Katerina V.M.!! Il Festa it-tajba liz-zrieraq kollha minghand l-ghaxqin!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

PHILIP ELLUL- HAZ-ZEBBUG

Il-Ħamis, 2 ta' Settembru 2004

PROSIT HAFNA TA' DIN IL-WEBSAJT MAGHMULA B'MOD TASSEW PROFESSJONALI! NIEHU DIN L-OKKAZJONI BIEX NAWGURA L-FESTA T-TAJBA LIZ-ZRIERAQ KOLLHA, PARTIKOLARMENT LILL-PALMISTI KOLLHA! VIVA SANTA KATARINA, IL-VUCI TAT-TRIJONF!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Philip Ellul

Il-Ħamis, 2 ta' Settembru 2004

Il-festa ta Santa Katarina tigi ccelebrata bl-akbar solennita' fir-rahal taz-Zurrieq. Dan jirrikonoxxih il-poplu Malti kollu. Jalla l-festa ta' din is-sena tkun wahda li fiha tirrenja l-ghaqda bejn kulhadd u, fuq kollox, tkompli tikber f'kull wiehed u wahda minnha, l-imhabba u l-qima lejn din il-Qaddisa tant kbira, li gharfet tibqa' soda fil-fidi taghha u thobb lil Kristu, akkost ta' kollox.
Bil-prezenza tal-mistednin Taljani fil-festa ta' din is-sena, ejjew nuru kemm l-imhabba taghna lejn Santa Katarina hija wahda sinciera, u kemm it-tifhir li johrog minn fommna hu wiehed hiereg minn qalb mimlija b'imhabba lejn Kristu u lejn Santa Katarina. Awguri sinciera minn qalbi ghal festa li ma tintesa' qatt! Inselli ghal kull min hu devot ta' Santa Katarina, u ghaz-Zrieraq kollha!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

joseph

Il-Ħamis, 2 ta' Settembru 2004

proset lil banda sliema tal marc vera sabih li ghamlu flimkien mal partitarji numeruzi palmisti.proset tas sew. il festa tajba lil kullhad.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Cettina

Il-Ħamis, 2 ta' Settembru 2004

NIXTIEQ NEJD PROSIT ANZI M'GHANDIEX KLIEM BIZEJJED ghal program tal lejla.Vera meravilja xtaqtu li ma jispicax.Kien fih minn kollox u vera urejtu l-hila kbira li ghandhom il-bandisti tal post taghna u tajtu risposta lil kulhadd li ahna bandisti bis-sugu ghana.Prosit sincerament .Prosit ukoll lil censu l-Willy u lil siehbu li kellhom kollox bl-ezatt u vera hareg tajjeb .Bil -provi nistaw nejdu u b'wicna minn quddiem li kelna program kolosali li ha jibqa jisema anke barra minn xtutna.Grazzi.VIVA L-PADRUNA TAGHNA IL KBIRA SANTA KATARINA

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sylvana

L-Erbgħa, 1 ta' Settembru 2004

l-ewwel net good job for this site . sa issa diga konna superjuri ahseb u ara sa nhar il hadd. komplu ibqghu sejjrin hekk nixtieq xi hadd jghidli kif nista nara il festa fuq l-internet. jekk jogobkom ibatuli email .thanks

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sylvana

L-Erbgħa, 1 ta' Settembru 2004

thanks hbieb ta ghajnuna ,mill-ewwel baghatuli email. thanks lil cettina,rosanne u mark. specjalment lil cettina.
bye cya tonight

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

gejtanu

L-Erbgħa, 1 ta' Settembru 2004

il-festa it-tajba lilkom minghand it-tamlin.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

tamli

L-Erbgħa, 1 ta' Settembru 2004

nintaqghu illejla fil-festa sabiha taghkom viva san gejtanu usanta katarina

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

omark

L-Erbgħa, 1 ta' Settembru 2004

prosit tal-website u nintaqghu illejla ghal marc ta l-erbgha.ipprovaw is-site taghna

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Emma Mallia

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2004

Nixtieq l-ewwelnett naghti prosit lin- neputi tieghi Mark Cassar tal- website professjonali li holoq ghas-Socjeta Santa Katarina.
Nawgura festa tajba liz-Zrieraq kollha specjalment lin-nisa u nirringrazzja lin-nisa fil-kumitat mieghi tas-sena xoghol li wettqu . Issa ngawdu l-frott tax-xoghol taghna. Nixtieq nghid prosit lil kull min ha sehem fil-marc kbir tal-bierah u dan ghadu l-marc tat-Tnejn. Viva Santa Katarina VM

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Doreen

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2004

Nixtieq l ewwel nett nawgura l-festa t tajba lil kulhadd ... vera ghandna festa biex niftahru!
Nixtieq jekk jogghbok xi hadd jghidli minn fejn nista nakwista d-diska 'Fittex Ohrog Katarina'? Min jaf forsi tista' taghmluha fis-site biex inkunu nistghu niddownloadjawha ... 10x u prosit tas-site sabiha.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

megan

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2004

Prosit hafna qal site mark. hudu gost fil festa ta santa Katarina ghax din il festa kbira. meta jiena nigi malta ha nabzu jiena u mark fil festa ta santa katarina
Viva ta SANTA KATARINA
love always megan minn AUSTRALIA........:}

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft