Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ottubru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

2581 - 2601 minn 2659 << < 126 127 128 129 130 131 132 133 > >>

NEIL

It-Tlieta, 14 ta' Settembru 2004

NIXTIEQ NGHID PROSIT KBIRA LIL KULL MIN KIEN INVOLUT FIL-FESTA TA' DIN IS-SENA GHAX VERA KIENET SUCESS MINN KULL ASPETT. KIENET FESTA XIERQA LIL SANTA KATARINA U LIS-SOCJETA' LI GGIB ISIMHA. PROSIT LIL KULHADD. J'ALLA S-SENA D-DIEHLA TKUN WAHDA WKOLL SPECJALI IKTAR MINN TA' DIN IS-SENA........HEKK KIF GEWWA HAL LUQA SE JSIRU FESTI KBAR SABIEX IFAKKRU L-125 SENA MIT-TWAQQIF TAS-SOC. FIL. L-UNIONI, NINSAB CERT LI GEWWA Z-ZURRIEQ SE JSIRU FESTI KBAR SABIEX IFAKKRU L-1700 SENA MILL-MARTIRJU TAL-KBIRA U TANT MEQJUMA SANTA KATARINA V.M.

AWGURI.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

wigi ...birzebbuga

It-Tnejn, 13 ta' Settembru 2004

prosit kbira tal-festa li taghmlu kull sena specjalment lil ta nar.ghall dik il-kaxxa spettakolari tal-hrug u anke ta dhul.insomma go zurrieq jigu celebrati zewg festi kbar u qed nghid dan ghax bhala dilletant inzurom it-tnejn li huma.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Melvyn

Il-Ġimgħa, 10 ta' Settembru 2004

Sena wara sena il-poplu Malti qed jirrealizza dejjem iktar ir-raguni ghala it-tfal taz-Zurrieq qeghdin jimlew qalbhom dejjem iktar b'imhabba lejn il-Patruna tar-rahal taghhom. Meta wiehed jara festa bhal ta' din is-sena, bilfors li thoss qalbek thabbat iktar. Li jingabru dawk l-eluf fi ftit minuti, li timla pjazza ghal kuncert muzikali, li jkollok dak il-loghob tan-nar klassi, u li jkollok festa ta' 10 t'ijiem, zgur li l-ebda socjeta ohra mhi kapaci taghmel. GRAZZI mill-qalb lilkom kollha li b'xi mod, anke ckejken, tajtu l-ghajnuna taghkom. Tahtek ahna iz-Zrieraq mghammdin, Santa Katarina V.M.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Steve

L-Erbgħa, 8 ta' Settembru 2004

Nixtieq nghid prosit tassew tal festa li giet organizata f'gieh il PATRUNA TA ZURRIEQ SANTA KATARINA V.M.
Sena wara l-ohra turi s-serjeta tal kumitat u sotti kumitati li hemm fi socjeta taghna.
Ejjew flimkien,ma nhallux minn jipprova ifixkilna u nkomplu fi direzzjoni li serjrin fija
FI SEWQAN JAGHLMUK HAGA li mudell tajjeb ghas Socjeta taghna MINNU WARAJK TAGHTIEX KASU!!!!!!!!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

karmelitan

L-Erbgħa, 8 ta' Settembru 2004

hallejt ghal l ahhar sabiex nati ftit kumenti jien ukoll bhal ma ghamilt qabel il gimgha tal festa sabiha li kellkom nixtieq nikoumenta fuq dak jew dik il persuna li kitbet taht l isem sendikajr jek dejjem ghandkom il pjacir thalluni nikteb jin nejt lil din il persuna li vera forsi kellom xo hsara imma l anqas uwa tort tahhom ukoll u ohra jek int vera tixtieq il gijd lis socjeta palmista alfejn ma titholx kumitat int u mexxi int . insomma nahseb li dan uwa xi wiehed li jrid jara l firda fir rahal taghna tinkwetawx ax ahna ma nistawx najruwkom bil hsara li jista jinqala f ogett mekanizzat ax ahna gralna ekk ukoll u naghlaq b dan il kliem li kullhad jara tibna ta haddiehor milli it travu tijuaw stess grazzi talli tajtuni cans nikteb u grazzi lilek mark ok ax kliem bejnitna mark jafni sew imma tajdilomx mark u b garanzija li qas jemnuk min jien zgur allura tejt lil hadd ok gbijn caw lil kullhadd viva tal karmnu u santa katarina lo aqwwa zewgt festi f malta

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

karmelitan

L-Erbgħa, 8 ta' Settembru 2004

u bil haq proset ta kollox ax unur lir rahal amiltu bhal ma amilna ahna mux ekk gbijn cu

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Rosanne

L-Erbgħa, 8 ta' Settembru 2004

Prosit ta' kollox u lil kull min ta' sehmu biex tirnexxa festa kbira u soda bhal ma ghada kif ghaddiet. B'hekk urejna li socjeta qedghha mixja b'mod sod u b'direzzjoni kbira bil-ghajnuna u bil-harsien tal-Patruna taghna Santa Katarina Vergni u Martri. Nispicca billi nitolbok Santa Katarina izomm idejk fuq dawn in-nies li tant ihobbuk u jghozzuk u zomm idejk fuq ir-rahal taghna iz-Zurrieq. Viva Santa Katarina V.M

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

David Sant

It-Tlieta, 7 ta' Settembru 2004

F'isem il President Kumitat u socji..hbieb Tas.Socjeta Filarmonika Stella Maris Sliema nghid prosit lis Socjeta Muzikali Santa Katarina tal Festa insperabbli li ghamiltu....proset ta Nar fejn kellkom exebition shiha li tajtu gost lil kullhadd....jiena persuna min tas Sliema biss demmi Zurrieqi { ta Pepi Ta Pietru ) imsomma Boys proseit tal Kollox...keep your good work up

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

David Spiteri

It-Tlieta, 7 ta' Settembru 2004

Prosit tal-Festa Sabieha li kelkhom,kif ukoll tal--live streaming, ghax zammejtuni imkahhal mal-Komputer

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

DIANDRA M

It-Tlieta, 7 ta' Settembru 2004

hello jien diandra nixtieq nghid proset tal- festa li kelkom ghax vera kienet bommba proset.vsk
niltaqu sena ohra ghal festi centinarji. VIVA SANTA KATARINA PATRUNA TAZ ZRIERAQ

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Familja Buhagiar

It-Tlieta, 7 ta' Settembru 2004

Prosit kbira lill-Kumitat Festa Santa Katarina. Kuragg, sabiex is-sena d-diehla - is-sena centinarja mill-martirju tal-Patruna taghna z-Zrieraq - tkun wahda unika f'Malta. VSK

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mark

It-Tnejn, 6 ta' Settembru 2004

Ann marie messaggi hekk ma nistghux inhalluhom fil-guestbook imbad specjalment meta tara li l-persuna li qeghda tikteb ma tridx turi min hi biex tara kemm hu bezzej ghalkemm ahna nafu min hi din il-persuna. Xorta wahda mahniex ser inhallu persuni daqshekk ta' livell baxx iwaqqghu il-livell tas-site l-isfel. Jekk irid jikteb xi haga jmur jaghmila fuq il-guestbook taghhom u jista jara hu kif ma jhalluwilux hemm ukoll. Hekk joghgbok tkunx aktar injorant siehbi, ghax minhabba fik se jkolli nibdel il-guestbook biex nies bhalek ma jkunux jistghu jesprimu din l-ghira u r-rabja li ghandkhom ghalina.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Cettina

It-Tnejn, 6 ta' Settembru 2004

BRAVU Mark ,tal-kliem serju tieghek u Prosit kbira lis-Socjeta tal-festa kbira li ghamlu lil Mahbuba taghna Santa Katarina.Il-Program tal-Hamis kien l-aktar importanti ghalija mhux l-affarijiet tal-briju ghax il-Hamis urejna lid-dinja Kolla x'kapacita ghandhom il-Misicisti z-zaghzagh u l-ghaqda tan-nar.Hbieb nejxu fl-imhabba ghax hekk triedna Santa Katarina u prosit Mark talli ma accetajtx kliem zejjed fuq din is-site PROFFESJONALI maghmula minn zaghzugh PALMIST.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sylvana

It-Tnejn, 6 ta' Settembru 2004

hi hbieb il-festa ghaddiet . kelna festa tal -genn. festa ta prima klassi. nixtieq nghid prosit lil kumitat, zghazgh, u lil tan-nar ghal lis-spetaklu sabih tan -nar . jien ma noqodx iz zurrieq imma zuriqija pura gew shabna minn tas-sliema u tghidx kemm iccasaw il-hamis. u is sibt ukoll li spicaw jicelebraw maghna. prosit lil kulhadd u jalla st.katerina izomm idejja fuqi u fuq il-familja tieghi u liz-zrieraq kollha. VIVA SANTA KATARINA V.M PATRUNA TAZ-ZURRIEQ.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Jennifer Agius

Il-Ħadd, 5 ta' Settembru 2004

Nawgura l-festa t-tajba liz-Zrieraq kollha specjalment lill-mahbub tieghi Saviour Vella. Prosit! Festa mill-isbah!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Kathleen

Il-Ħadd, 5 ta' Settembru 2004

Nixtieq nawgura l-festa tajba liz-zrieraq kollha specjalment lil partitarji ta' Santa Katerina, u lil familja tieghi kollha. Prosit tal-festa sabiha li qedt niccelebraw.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Naswa Devesh

Il-Ħadd, 5 ta' Settembru 2004

I am Naswa Devesh from India .I am a Web-master myself and I want to tell you that you have a proffesional wed-site.Thanks for the opportunity you gave me to see that marveluos consert of last Thursday It was brilliant and you really do have a very big feast never seen such feast.My friend told me to write on the guest book and I want to join and say VIVA SANTA KATARINA

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

annamarie

Il-Ħadd, 5 ta' Settembru 2004

mark, missek thallih dan il-messag ta "is-sendikajr" biex turi li ahna il palmisti serji. Veru li ma hadmitx l mrewha u iva naghmlu kollox is sena id diehla. jekk alla irrid. tkanks ta kollox.

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Amy Mamo

Is-Sibt, 4 ta' Settembru 2004

Nixtieq nghidilkom prosit tal-website u tar-radju tal-komunita' li zammni ta' kumpanija l-gimgha kollha u sibtu ta' nteress kbir.

Nixtieq il-festa t-tajba liz-Zrieraq kollha !

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Ann Woods

Is-Sibt, 4 ta' Settembru 2004

Hi
I am from Australia and am enjoying the web site - it is really great - my cousin Emanuel Abdilla told me about this website.
Thanks
Ann

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft