Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ottubru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

2561 - 2581 minn 2659 << < 125 126 127 128 129 130 131 132 133 > >>

PALMIST

It-Tnejn, 1 ta' Novembru 2004

Dan ix-xahar huwa ghaziz ghalina z-Zrieraq ghax fih nfakkru il-gurnata tal-25 ta Novembru il-gurnata ta Santa Katarina Vergni u Martri Padruna taz-Zurrieq.Kull wiehed li hu mghammed iz-Zurrieq ghandu jhobb din il-gurnata u jiftakar li l-antenati taghna dejjem ghazlu lill- Santa Katarina bhala ommna u b'hekk ahna ghandna nkomplu nhobbuha u nzommu isima dejjem il-fuq. VIVA SANTA KATARINA V.M. GHAL DEJJEM sahha u c-centinarju t-tajjeb

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Zurrieqi ghax PALMIST

Il-Ħamis, 28 ta' Ottubru 2004

NAWGURA IC-CENTINARJU LI SER NIBDEW F'NOVEMBRU IT-TAJJEB LILL KULLHADD U VIVA STA KATARNINA PADRUNA TAZ-ZRIERAQ KOLLHA GHAX TAHTA IMGHAMMDIN

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mark

It-Tlieta, 26 ta' Ottubru 2004

Prosit tal-festa kbira li ghamiltu Prosit tal-programm tal-hamis ghax hadd ma jghamel wiehed bhalu. Prosit lis-surmast u lil bandisti u lil tan nar. Viva Sta Katarina u viva lewwel Socjeta Muzikali Fiz- Zurrieq bil-provi kolla

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Alexander

It-Tlieta, 26 ta' Ottubru 2004

Bhal lum xahar ikollna festa ohra u ser nibdew niccelebraw ic-centinarju tal-Patruna taghna z-Zrieraq kolla Sta Katarina. Ser ikollna sena shiha festa mhux hames tijiem biss bhal haddiehor u ser tkun fil-knisja taghna wkoll. Nawgura ic-centinarju t-tajjeb lill-kullhadd specjalment lill-PALMISTI

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Antoine

It-Tlieta, 26 ta' Ottubru 2004

Nawgura ghac-centinarju li gej ghax ser nghamlu kollox bil-kbir kif nafu nghamlu ahna l-Palmisti Zrieraq. Nibdew f'Novembru 2004u nibqghhu sejrin sa Novembru 2005.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Romblu

It-Tnejn, 25 ta' Ottubru 2004

veru prosit tal-web site Kellkom veru festa kbira u festa kompluta minn kollox. Veru ma tista tmaqdar xejn. Nawgura ghas-sena li gejja tac-centinarju ghax ser tkun festa kbira ohra.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

ginju

L-Erbgħa, 13 ta' Ottubru 2004

prosit man keep it up halli nergghu nkaxxkru lil kulhadd

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Cinturant Gudjan

Il-Ħamis, 7 ta' Ottubru 2004

hi Hbieb lewwel net nibda biex najdilkom proset tal festa li ghamiltu.din is sena gejt noqod hawn iz zurrieq u vera kburi bijkom alkemm jien gudjan.hbieb waslet il festa taghna tal madonna tac cintura fl ahhar ta Ottubru.jekk intom delletanti tan nar tal ajru u ta lart ma tistawx titilfu dil festa ghax ghandna harqa kbira u mekkanizata jekk gili gejtu tafu ghalxiex qed najd.U jekk intom delletanti ta larmar ghandna hafna xoghol gdid bhal tropheys pedistali u statwi insomma f kelma wahda festa kompluta.lahwa nispera li narawkom fl ahhar ta
Ottubru.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

JEREMY CACHIA

L-Erbgħa, 6 ta' Ottubru 2004

PROSIT HAFNA MARK TAS-SITE LI QED TAPDEJTJA MINN ZMIEN GHAL ZMIEN. PROSIT UKOLL LIL CETTINA LI NAF LI QIEGHDA TKUN UTLI WKOLL GHAL DIN SITE. KEEP UP THE GOOD WORK!!

NIXTIEQ INSELLEM LILL HUTI L-PALMISTI GHAX DIN IS-SENA BHAS SNIN L-IMGHODIJA ERGAJNA GHAMILNA FESTA KBIRA. FESTA MIRQUMA MINN KOLLOX. FESTA KOMPLUTA. FESTA AD UNUR IL-PATRUNA TAGHNA U L-PROTTETRICI; SANTA KATARINA V.M TA' LIXANDRA.

DIN IS-SENA FAKKARNA IT-TWELIED TA' L-EWWEL SOCJETA MUZIKALI FIZ-ZURRIEQ; IS-SOCJETA MUZIKALI SANTA KATARINA V.M. EZZATTAMENT 140 SENA ILU, BIT-THABBRIK TA' DUN VINCENZ SCHEMBRI U BIS-SURMAST DIRETTUR TAL-ORKESTRA MRO. LUIGI CARABOTT. DIN L-ORKESTRA DAQQET FIL-FESTA TA' STA. KATARINA V.M.; F' NOVEMBRU TAL-1864. DAN QIEGHED DOKUMENTAT FL-ARTIKLU LI ACHILLE FERRES GHOGBU JIKTEB FUQ IL-GAZZETTA L-ORDINE TAL-21 T'APRIL 1865 F'PAGNA 4. ACHILLE FERRES IFAHHAR LIL DAWN L-EWWEL 24 MUZICIST TA' DIN L-ORKESTRA.
IS-SOCJETA TAGHNA; S-SOC. MUZ. STA. KATARINA V.M. BI KBURIJA GGIB U TIPPUBBLIKA DAN L-ARTIKLU EZZATT KIF KITBU ACHILLE FERRES NNIFSU FUQ IL-PROGRAMM TAL-FESTA TA' DIN IS-SENA. KULHADD JISTA' JAQRA DAN L-ARTIKLU FACILMENT MINN FUQ DAN IL-PROGRAMM.
HADDIEHOR JIRREFERI GHAL DAN L-ARTIKLU MINGHAJR MA JAGHTI D-DETTALJI EZZATTI TAL-KONTENUT.

MINN DIN L-ORKESTRA TAS-SURMAST LUIGI CARABOTT; A.D.1864 TWAQQFET L-EWWEL BANDA TAZ-ZURRIEQ; LA FILARMONICA DEL ZURRICO FIS-SENA 1866, TAHT IS-SURMAST FRANGISK ZAMMIT.

ILLUM IL-BANDA SANTA KATARINA V.M. GHANDHA L-UNUR LI SIEFRET GHAL 5 DARBIET BARRA MINN XTUTNA U KIENET L-EWWEL BANDA FIZ-ZURRIEQ LI GHAMLET GEMELLAGG MUZIKALI. DIN IL-BANDA; BANDA SANTA KATARINA V.M. LAQGHET LIL FILARMONIKA P.MASCAGNI TA' LUCCA GEWWA Z-ZURRIEQ GHAL FESTA TAL-PATRUNA TAGHNA SANTA KATARINA V.M.

AWGURI LILL-BANDA SANTA KATARINA V.M. DIRETTA MIS-SURMAST ZURRIEQI; MRO. FRANCIS FALZON.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Abby

Is-Sibt, 2 ta' Ottubru 2004

hi ppl. l-ewwel darba li thalt fdin is-site u grazzi ghalikom sart in-naha taghkom. proset u komplu sejrin ek. VIVA IL-PALMISTI

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

FILIZOLA

Is-Sibt, 2 ta' Ottubru 2004

Hi I am the favor all and any religious manifestation, this makes the good people, and is this that matters.
Best Regards
Alexandre Filizola
If you to visit my page, a message in guestbook leaves. Thanks

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Kevin Schembri (Macaj)

Il-Ħamis, 30 ta' Settembru 2004

Naghti Prosit kbira lis-Socjeta' Muzikali Santa Katarina ghall-festa kbira u UNIKA li naghmlu fiz-Zurrieq ad unur il-Patruna taghna Santa Katarina. Ergajna urejna li taghna vera hija festa KOMPLUTA fejn brillajna f'kollox Briju, Nar, Armar, Banda, Knisja,etc.. Nghid Prosit kbira lil Mark tal-website vera professjonali li hu ddesinja. Nixtieq nghid lil kull min qed jaqra dan il-messagg tieghi sabiex tkomplu tidhlu sikwit f'din is-site biex dejjem tkunu aggornati b'dak li se jigri fiz-zmien li gej specjalment ghall-festi Centinarji li se niccelebraw din is-sena. VIVA SANTA KATARINA L-PATRUNA TAZ-ZURRIEQ. VIVA L-EWWEL SOCJETA MUZIKALI FIZ-ZURRIEQ - IS-SOCJETA' MUZIKALI SANTA KATARINA V.M.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mark

Il-Ħamis, 30 ta' Settembru 2004

Is-site qeghda dejjem tigi aktar mimlija.. fil-futur vicin ser inzidu ammont kbir ta ritratti fis-sezzjoni Ritratti biex b'hekk kulhadd ikun jista jara x gara din is sena u jaraw ir-ritratti ekk sbieh li ghandna fuq il-festa

Zidt is-sezzjoni attivitajiet, fejn din ser tibda tigi updatejata regolarment bl-ahhar attivitajiet li jkunu ser jigu mtellghin mis-socjeta. Igifiri idhlu f'din is-sezzjoni biex bhekk tkunu aggornati bl-ahhar attivitajiet li s socjeta tkun ser torganizza.

Sahha huti :-)

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Jonathan Farrugia

It-Tlieta, 28 ta' Settembru 2004

Prosit tassew ta' din is-site!!! Tassew isbah minn ta' qabilha u aktar informattiva. Komplu zidu aktar ritratti (antiki u recenti) tal-festa u aktar taghrif fuq is-Socjeta' u l-Qaddisa patruna taghna!! Viva Santa Katarina Patruna u Protettrici taghna!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

diandra micallef

L-Erbgħa, 22 ta' Settembru 2004

hi jien diandra niextq najt proset ghall bannda ta santa katarina najt proset ghall tan-nar ghax ghamluh veru sabih najt proset ghall tan-nar ta l -art hbieb ta santa katarina proset hafna ta din li ghamiltu ta dan sena ghamlu kurag halli naghmllu festa miel ahjar

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Cettina

Is-Sibt, 18 ta' Settembru 2004

Ghadni kif rajt il-PROGRAM TAL-HAMIS fuq it-TV.u ma stajtx noqod ma niktebx.Nacertakom li ma narax kbir anzi bil kontra imma PROGRAM ta dak il-livel ma tistax tajdlu li mhux kbir Program uniku li tried tkun vera BRAVU biex itella wiehed bhallu.Prosit lis-SURMAST FRANCIS FALZON li bla ftahir xejn u bl-umilta kollha tieghu telalna program li flimkien ma huh Vince komplew zewquh b'kollox.Programmi ta dan il-livel ghandu jigu publikati fuq l-internet halli dawk li ma kellhomx cans li jaraw x'jofru nies li ghandhom ghal qalbhom il-PADRUNA TAGHNA SANTA KATARINA jkunu jistaw jaraw dan l-ispetaklu ta klassi u livel gholi.Nirringrazja lil kull minn ta sehemu ghal Program u Santa Katarina tibqa THARISKOM ghax taf li mhabba qawwija ghandna LEJJA.Naghlaq billi nejd ZURRICO NORUOM PADRONA.VIVA SANTA KATARINA L-GHAXQA TA QALBNA.
Posted on: 9/18/2004 8:18:24 AM

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

JEREMY CACHIA

Il-Ġimgħa, 17 ta' Settembru 2004

NIBDA BILLI NAGHTI PROSIT LIL DAWK KOLLHA NVOLUTI GHAS-SITE TAS-SOCJETA MUZIKALI STA. KATARINA V.M.. TASSEW SABIHA.

PROSIT TAL-FESTA KBIRA LI LKOLL FLIMKIEN GHADNA KIF ICCELEBRAJNA AD UNUR IL-PATRUNA TAGHNA Z-ZRIERAQ; SANTA KATARINA V.M.. MA RRIDTX NAGHMEL HAFNA ELOGJI IMMA META TISMA' HAFNA KLIEM TA TIFHIR FUQ IL-FESTA TITULARI MINN MIN-NIES BARRANIN LI M'HUMIEX ZRIERAQ, BILFORS TIMTELA' B' SODISFAZZJON KBIR. FESTA MIRQUMA MILL-INGREDJENTI KOLLHA LI JSAWRU FESTA KBIRA U KOMPLUTA; (SUCCESSI TAL-BANDA STA. KATARINA, TAL- MARCI U BRIJU, TAL-KNISJA BIT-TIZJIN RIKK LI JZEJJINHA U ATTIVITAJIET RELIGJUZI U SOLENNI LI TORGANIZZA, TAN-NAR SPETTAKOLARI, KAZIN BI STORJA ANTIKA U TWILA LI ISSA VERU GIE PALAZZ U MHUX L-INQAS GHALL-ARMAR MILL-ISBAH LI NARMAW FIT-TOROQ U L-PJAZEZ TAGHNA.

PROSIT KBIRA LIS-SOTTO KUMITATI KOLLHA TAL-KAZIN U L- KUMITAT CENTRALI LI BL-ORGANIZZAZJONI SERJA U GHAQLIJA TAGHHOM REGA KELLNA FESTA LI GHAMLET GIEH LIR-RAHAL SABIH TAGHNA; IZ-ZURRIEQ.
NAWGURA L-FESTI CENTINARJI TAL-1700 SENA MILL-MARTIRJU TA' SANTA KATARINA V.M. JKUNU SUCCESS KBIR GHALINA Z-ZRIERAQ U Z-ZWIETEN BIEX NAGHTU GIEH LIL ALLA U LIL QADDISA KATARINA V.M... O PATRUNA U PROTTETRICI TAGHNA, BERIKNA U ZOMMNA MAGHQUDIN.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mario fino

Il-Ġimgħa, 17 ta' Settembru 2004

Issa li dahal l-armar kollu najd proset il kull min ta semghu biex stajna norganizaw festa kbiera, lejlit is sena tac -centinarju
U proset ikbar il josef is segretarju ta xoghol kbier li jamel ghal kemm bid difikultajet kolla li kellu haba it-tieg. Awguri Josef lillek u lil Diane.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

james cousin

Il-Ġimgħa, 17 ta' Settembru 2004

prosit mark tal website kompli bix xoghol tajjeb.

VIVA L- KBIRA ST KATARINA

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Benji

Il-Ġimgħa, 17 ta' Settembru 2004

sabiha u zuru il-website tieghi pls

www.benjibandsclub.freeservers.com

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft