Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Settembru 2023
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

221 - 241 minn 2660 << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>

maria, san pawl il-bahar

Il-Ġimgħa, 10 ta' Settembru 2010

PROSIT TAL-FESTA LI GHAMILTU NHAR IL-HADD.L-IKBAR FESTA LI HAWN F'MALTA.IL-KNISJA VERA SABIHA U L-ISTATWA TA SANTA KATARINA VERA SABIHA.

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

karmelitan u kburi VTK, zurrieq

Il-Ġimgħa, 10 ta' Settembru 2010

ghalkemm jien karmelitan kbir xorta nammeti l fiz-Zurrieq hawn l-akbar zewg festi f'malta. kelkom festa kbira wkoll bhall m'ghamilna ahna lkoll.KEMM VERU NHOSNI KBURI LI Z-ZURRIEQ NATUH GIEH BL'AKBAR ZEWG FESTI LI JSIRU. ZEWG FESTI LI MA JFIXKILHOM HADD MILLI JKOMPLU JKUNU GRANDJUZI GRAZZI

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Christian, Mqabba

Il-Ħamis, 9 ta' Settembru 2010

Proset tal festa sabiha li kellkom..keep it up!!
vera festa sabiha li fiha minn kollox!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Sina, qrendi

L-Erbgħa, 8 ta' Settembru 2010

kemm kellkom festa kbira u sabiha! proset lil kull min ghen u lil kull min ta sehemu ghal festa li ghadha kif ghaddiet!
nar, armar, banda, marci, briju, sorpriza sabiha ferm u knisja mzejna mill aqwa..
proset kbira lil kulhadd

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Lara, B'Bugia

L-Erbgħa, 8 ta' Settembru 2010

Proset lil kulhadd tal- festa kbira u sabiha li ghamiltu, kif tafu taghmlu ta' kull sena. Proset lil kull min hadem u ta sehemu.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sharon, zurrieq

L-Erbgħa, 8 ta' Settembru 2010

nixtieq nirringrazzja lil kulhadd ghax vera kellna festa sabiha mimlija minn kollox avolja din sena konna qalbna maqsuma mnhabba ziju joe imma naf li talab ghalina ghax fejn qijad qijad ahjar fejn santa katarina.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Oreste, Sliema

L-Erbgħa, 8 ta' Settembru 2010

Din ta' din is-sena kienet festa mill-kbar nett. Festa imzeghjna b'kollox...dinamizmu, versatilita, idejat godda, kultura, arti, serjeta, organizzazzjoni, tizjin, muzika, knisja u fuq kollox dik il-kaxxa tal-kulur tad-dhul li ma riedet tispicca qatt. Certament wahda mill-aqwa festi li jsiru f'dawn il-gzejjer. Prosit lill kull min ippartecipa u j' Alla jkollna il-grazzja li nergghu narawha sena ohra.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

EDWIN, TORONTO CANADA

L-Erbgħa, 8 ta' Settembru 2010

PROSIT PROSIT PROSIT
I COULDN'T SEE THE FEAST DIRECTLY ON THE INTERNET BUT I'VE BEEN LOOKING AT THE PHOTOES DAY BY DAY. WHAT A FEAST! ALL YOU PEOPLE HAVE TO BE CONGRATULED FOR A FEAST WELDONE. ALL I CAN SAY IS WOW WHAT A FEAST. CONGRATULATIONS ALL OF YOU.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Cettina, Zurrieq

It-Tlieta, 7 ta' Settembru 2010

Minn qalbi nixtieq nirringrazzja lil kull minn ta’ sehemu ghal festa hekk kbira li kelna. Nibda biex nirringrazzja lil shabi tal-Kumitat Centrali, lis-Sotto Kumitati kollha, lis-Soci u membri ta’ din is-Socjeta’ hekk kbira, lil kull minn zghar ir-rahal taghna u cellebra il-festa maghna, u fl-ahhar minn mhux l-inqas lil-pulizija, li kienu ta’ ghajnuna, kbira.
Ma riedx ninsa najd grazzi mill-qalb lil dawk kollha li dahlu il-kazin wara il-marc, najdielhom GRAZZI HAFNA TAL KOPERAZZJONI .
VIVA SANTA KATARINA PATRUNA TITULARI TAZ-ZRIERAQ KOLLHA...

Tweġibiet

mark, zurrieq

Il-Ħadd, 19 ta' Settembru 2010

aw hbieb kelna festa biex nitahru keep iot up nibqaw sejrin hekk


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Frans, Fgura

It-Tlieta, 7 ta' Settembru 2010

kummenti sbieh hafna kienu dawk li smajt fuq il festa taghkom (hafna u hafna minnhom minn nies barra r rahal taghkom)
jien gejt ghal diversi drabi u vera tafu taghmlu festa sabiha
proset lil kulhadd

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

VIVA OMM IZ ZRIERAQ KATARINA, ZURRIEQ

It-Tlieta, 7 ta' Settembru 2010

X' festa sabiha kellna...
B' wicci minn quddiem nghid li ghal darb'ohra ikkomfermajna KEMM AHNA KBAR
kburija hafna hafna li naghmel parti minn din is socjeta
proset tal festa kbira li rega kellna din is sena bhas snin li ghaddew

il verament KEMM AHNA KBAR!!!!!!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

palmista ghal dejjem, zurrieq

It-Tlieta, 7 ta' Settembru 2010

kulhadd qed ifahhar din il festa kbira li ghadu kif kellna...vera tassew proset minn qalbi lil kulhadd..qed nerga nara xi filmati tal festa ta din is sena u nghid li din il gimgha taret wisq malajr
Ogbuni hafna dawn il filmati:
http://www.youtube.com/user/mario101072?feature=mhum#p/u/0/mPJ7C-s3D9g
vera proset mario :)
keep it up...looking very forward for the feast of next year :)
VSK forever & for life

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Philip Schembri, President, Zurrieq

It-Tlieta, 7 ta' Settembru 2010

Nixtieq nghidilkom GRAZZI kbira tal-kummenti sbieh li qed nircievu. Kellna festa sabiha imma dan stajna naghmluh biss bis-sahha ta kulhadd. Nixtieq nghid grazzi lil kull min kien involut fit-thejjija tal-festa, lil shabi tal-Kumitat Centrali, lis-sotto kumitati, Sezzjonijiet u voluntieri li ghenuna. Minghajr il-partecipazzjoni u l-ghajnuna taghkom ma stajna qatt niccelebraw festa hekk sabiha u rikka.
GRAZZI u prosit lil kulhadd

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mark, Kirkop

It-Tlieta, 7 ta' Settembru 2010

festa sabiha u mill aqwa hija dik iddedikata lil Santa Katarina gewwa z Zurrieq..proset hafna...tlajt il gimgha kollha u ikkomfermajt dak li qaluli li din il festa hija mzejjna minn kollox u hi l aqwa wahda goz Zurrieq...Proset palmisti u j'Alla Santa katarina tkompli zzom idejha fuqkom ilkoll..proset tassew

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

RAYMOND ZNUF, zejtun

It-Tnejn, 6 ta' Settembru 2010

Nixtieq nghid prosit lis-socjeta ghal festa grandjuza u fuq kollox serja ghal mod kif giet iccelebrata il-festa. Kienet festa fejn intweriet il-kapacita ta' kif wiehed jorganizza festa f'sens ta' ghaqda u hbiberija.Prosit tassew u nawgura iktar successi ghal quddiem.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Joyce Doyle, Ont. Canada

Il-Ħadd, 5 ta' Settembru 2010

Happy festa weekend to all the people of Zurrieq from Canada, wish I was there. Love you Zurrieq

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

maria, san pawl il-bahar

Il-Ħadd, 5 ta' Settembru 2010

prosit tal-festa li tafu taghmlu ta SANTA KATARINA TAZ-ZURRIEQ.Ghalija l-ikbar festa li hawn malta,fija minn kollox.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mauro , Siggiwi

Il-Ħadd, 5 ta' Settembru 2010

KEMM TAFU TAGHMLU FESTA SABIHA GHALL-PATRUNA TAGHKOM SANTA KATARINA U LI MA TWEGGHU LIL HADD.GHANDKOM RAHAL IMZEJJEN B'KOLLOX. SANTA KATARINA IZZOMM IDEJHA FUQKOM ILKOLL.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Ritianne, mosta

Il-Ħadd, 5 ta' Settembru 2010

Nixtieq nghidilkom proset kbira ghall-festa sabiha li tafu taghmlu inthom il-palmisti f'gieh il-patruna taghkom Santa katarina. Gejt iz-Zurrieq il-gimgha kollha u anke l-illum il-Hadd bil-hsieb li ser inkun hemm ingawdi maghkom l-festa tant sabiha. Kelkom gimgha veru mill-isbahu kif tafu tgawdu intom il-PALMISTI. proset tat-tizjien li ghandkom fir-rahal taz-zurrieq li tant ghamiltuh isbah u xi nghidu ghal dik it-triq hekk kif tidhol fir-rahal taghkom. Ghankom festa imzejna b'kollox. Keep it up

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

VIVA TAT TITULAR, ZURRIEQ

Il-Ħadd, 5 ta' Settembru 2010

U GHAL SENA OHRA REGGHET WASLET IL FESTA GHAZIZA TAGHNA
U BIL QALB INKANTAW 'FITTEX OHROG KATARINA' SABIEX TBIEREK IR RAHAL TAGHHA LI TIEGHU HI L PATRUNA
NIXTIEQ NAWGURA L FESTA T TAJBA LIZ ZRIERAQ KOLLHA GHAX WARA KOLLOX SANTA KATARINA V.M HIJA L PATRUNA TAZ ZRIERAQ KOLLHA U LKOLL TAHTHA IMAMDIN ;)

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft