Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Settembru 2023
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

201 - 221 minn 2660 << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>

Margaret Zammit, Zurrieq

Il-Ħamis, 4 ta' Novembru 2010

Nixtieq nifrah lill-kumitat il-gdid tas-socjeta taghna u lis-sezzjonijiet kollha halli ghas-sena diehla nerghu naghmlu festa kbira u sabiha kif dejjem ghamilna ghal unur tal-qaddisa taghna Sta.Kataeina li hi omm tar-rahal taghna Z-Zurrieq.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

maria, zurrieq

It-Tlieta, 2 ta' Novembru 2010

Nixtieq nghid proset ghall-programm tajjeb li qieghed jixandar kull nhar ta'Tlieta mis-supredent Gregory,Flimkien ma Cettina u z-zghazagh li jolqot anke lilna l-genituri, ghall-maltemp li jistghu jiltaqghu mieghu z-zghazagh taghna meta johorgu mill-bieb il-barra.Proset u Keep it up.

Tweġibiet

Cettina, Zurrieq

Il-Ħamis, 4 ta' Novembru 2010

Mary f'ismi u f'isem is-Supretendent u l-Ispettur nixtieq nirringrazzja lillek ta' dan il-messagg ferm inkorraganti. L-ghan ta' dan il programm huwa biex nilhqu il-kommunita' u nejnuhom fil-problemi li jiltaqaw maghhom fil-hajja ta' kuljum. Grazzi mill-qalb Mary.


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Silvio, Zurrieq

Il-Ħadd, 31 ta' Ottubru 2010

Nixtieq nawgura kull success lill-kumitat il-gdid tas-Socjeta u lis-sezzjonijiet kollha halli ghas-sena li gejja nergghu norganizzaw l-aqwa festa tar-rahal taghna u gewwa Malta u Ghawdex kollu ghad-unur il-Padruna taz-Zrieraq kollha Santa Katarina VM.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Philip President, Zurrieq

It-Tnejn, 18 ta' Ottubru 2010

Il-Hadd 17 t'Ottubru kellna s-Seduta Generali u minn hawn nixteiq nirringrazzja lil kull min attenda.
Nixtieq nirringrazzja lil shabi tal-kumitat li matul din is-sena hdimna flimkien u konna team wiehed, maghqud u b'sahhtu. Bis-sahha t'hekk konna kapaci nilqghu l-isfidi li ffacjajna matul din is-sena ta hidma. Grazzi lil shabi tal-kumitat, membri tas-Sezzjonijiet u Sotto kumitati tas-sagrifficji kbar li ghamiltu, tal-ghajnuna u support li tajtuni u tax-xoghol siewi li ghamilna flimkien biex nilhqu l-ghanijiet li konna u ghadna nahdmu ghalihom - li tkompli tikber l-qima u r-rispett lejn il-Patruna taghna Santa Katarina Vergni u Martri u norganizzaw festa xierqa ddedikata Patruna taghna z-Zrieraq.

Grazzi lil kulhadd.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

martina, zurrieq

Il-Ħadd, 10 ta' Ottubru 2010

proset lil band ghal bhal lum gima ! keep it upppppppp =]

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Farrugia Josephine, Mqabba

It-Tnejn, 4 ta' Ottubru 2010

Prosit lis-Surmast u lil Banda Santa Katerina ghal Marc u l-programm li taw il-bierah 3ta Ottubru fl-okkazzjoni tal-festa tal Madonna tar-Ruzarju kif wkoll lill -kantanta Marthese Tanti u lis- Sopran Francesca Farrugia li kantaw l-Ave Maria.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mario mangion, sydney

Il-Ħamis, 23 ta' Settembru 2010

wara li ghaddiet ilfesta hekk kbira u li kullhad ha pjaccier bhal ma qrajt fuq il geustbook jien ha express lili innifsi daqs li kiku kont maghakom pero` kont f` qalbi jien bhal nies li ghamlu il kumment taghahom qabli u urew li kollox kien mil lisbah u mil ahjar jien ukoll nista nopsor ghax naf kif il palmisti zazah, il kumitat, is soccji kolla, tan nar, u kull min haddem biex taghamlu succes hekk kbir nispera li ma indumx ma inkun maghakom halli ingawdu il festa l`kbiratagha flimkien nixtieq li inselli ghaz zrieraq kolla u ghal huti kekina u roza u il familji taghahom kolla viva il kbira ST KATHERINA VM

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sharon, zurrieq

It-Tlieta, 21 ta' Settembru 2010

meta se tibda skeda tal-harifa u xitwa?nixtieq li taghmlu programm tal-hamis imma ghidli gurnata u hin ha inkun naf jek jogbok

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sylvana, San Gwann

It-Tlieta, 21 ta' Settembru 2010

http://www.katherineofalexandria.com/
QED JINHADEM FILM FUQ IL-PATRUNA TAGHNA SANTA KATARINA

ITHLU FUQ IL-LINK U ARAWHA!!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Amy , Birzebbuga

L-Erbgħa, 15 ta' Settembru 2010

Meta ser nergaw nibdew bil-country nights hbieb .... ?

Tweġibiet

sharon, zurrieq

It-Tlieta, 21 ta' Settembru 2010

hello amy kif inti?


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

ronnie, belt beland zejtun

It-Tlieta, 14 ta' Settembru 2010

min qalbi nixtieq najdilkom grazzi tal istedina thakom lilna li ta kull sena thatuna bil banda thana ic cans li inkunu parti kbira mil festa kbira thakom tal patruna thana iz zwieten u hutna iz zrierraq u prosit u grazzi ta kollox viva il kbira santa KATARINA V.M

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

maria, san pawl il-bahar

It-Tnejn, 13 ta' Settembru 2010

IL-BIERAH RAJT IL- FESTA FUQ IT-TV REPETIZZIONI GHAX MA RAJTIX DIRETTA GHAX GEJT IL -FESTA U RAJT AHJAR KEMM VERU TAFU TAGHMLU FESTA KBIRA .UNIKA

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mariah , qrendi

It-Tnejn, 13 ta' Settembru 2010

festa tassew sabiha proset lil kull minn ta sehmu

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

VSK GHAL DEJJEM, Zurrieq

Il-Ħadd, 12 ta' Settembru 2010

Bhall lum gimgha iccelebrajna l aqwa u l akbar festa gewwa rahalna..
vera nhossni kburija li naghmel parti minn din is socjeta hekk kbira u li tahdem kontinwament u bla waqfien matul is sena sabiex ikollna festa kbira u li tixraq lil patruna ghaziza taghna Santa Katarina V.M.
ghadni kemm segwejt ir repetizzjoni tal programm forcina fuq Net TV u ergajt ghext ghal ftit sighat dawk il mumenti ferm sbieh tal festa taghna li sfortunatament spiccat gimgha ilu...izda Santa Katarina tibqa maghna tul is sena kollha bil prezenza taghha fil knisja Martrici u Arcipretali ddedikata lilha..
proset misthoqqa tmur ghall organizzaturi tal festa, membri tal kleru u ghal kull min ghen sabiex ghal darb'ohra rega kellna festa kbira u sabiha u li kienet imzejjna b kollox
VIVA SANTA KATARINA V.M --> IL PATRUNA GHAZIZA U L GAWRA TAGHNA Z ZRIERAQ

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

FestaSanGorgQormi.com, Qormi

Il-Ħadd, 12 ta' Settembru 2010

Proset hafna tal-Festa mill-isbah li kellkom

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Palmista kburija, Zurrieq

Il-Ħadd, 12 ta' Settembru 2010

nixtieq nghid proset kbira tal festa kbira illi kellna li ghadha fuq fomm kulhadd...kulhadd ifahharha u jghid kemm kienet kbira u sabiha
u nixtieq nghid proset kbira lil tan nar ghal bbq illi sar il bierah fil garden of eden..vera kien hemm pjacir, ikel tajjeb hafna u vera hadna gost!
Proset lil kulhadd u dejjem VIVA SANTA KATARINA V.M IL PATRUNA TAZ ZRIERAQ KOLLHA LI LKOLL TAHTHA IMAMDIN !!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Romeo Galea, Zurrieq

Is-Sibt, 11 ta' Settembru 2010

Il-festa tibda gol-knisja u tispicca l-knisja. Din wahda mir-ragunijet ghaliex ahna nibqghu fuq quddiem u l-ebda festa ohra fir-rahal taghna ma tista tkun aqwa. Prosit lil kull min ghin b'xi mod biex issir din il-festa hekk kbira, u mhux ta' b'xejn nghidu KEMM AHNA KBAR.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Marianne, Luqa

Is-Sibt, 11 ta' Settembru 2010

vera kellkom festa sabiha intom ta santa katerina taz zurrieq..kull sena nitla ghal festa taghkom pero dis sena tlajt ghal bosta aktar drabi mis snin l ohra...specjalment meta rajt bil kapolavur li amiltu fi vjal il blue grotto..vera sabiha :) proset ta kollox ghax li taghmlu intom kollox jogobni :) proset ghal darb'ohra

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Kevin Schembri, Segretarju

Is-Sibt, 11 ta' Settembru 2010

F'isem il-President u l-Kumitat tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li b'xi mod jew iehor kienu ta' kontribut sabiex stajna niccelebraw il-Festa tal-Patruna taghna Santa Katarina V.M. b'success kbir.
GRAZZI MILL-QALB LIL KULHADD

VIVA SANTA KATARINA V.M. PATRUNA TAZ-ZURRIEQ

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

marija, gudja

Il-Ġimgħa, 10 ta' Settembru 2010

prosit tal festa kbira li tafu tghamlu.festa mzejna b'kollox tizjin,nar,marci,kazin,knisja,briju u sahansitra anke nara ix xalata gejt.prosit tal pjacir li tatuna

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft